ទំព័រដើម » ចំណេះដឹងទូទៅ » ចំណេះដឹងផ្សេងៗ » អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសក កម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសក កម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេស