ទំព័រដើម » ចំណេះដឹងទូទៅ » ចំណេះដឹងផ្សេងៗ » អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់ បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជ ការស៊ីវិល

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់ បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជ ការស៊ីវិល