គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

 

 

ដោយលោក មាឃ សារី
(បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ)
ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

 

សេចក្ដីផ្ដើម

ការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សបានជោគជ័យ យើងមានកត្តាជាច្រើន ដែលត្រូវអនុវត្ត​ និង អភិវឌ្ឍ។ ដោយឡែក វិធីបង្រៀនក៏ជាកត្តាសំខាន់​មួយ​ដែលមិនអាចខ្វះបាន។ ការសិក្សាពីវិធីបង្រៀននានា សម្រាប់យកមកបង្រៀន អ្នកអប់រំទាំងអស់ គឺជាអ្នកទទួលយក ​និង ផ្ដល់ដល់អ្នកបង្រៀនអាចអនុវត្តតាម​បាន។​ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមក គឺយើងឃើញមានគោលវិធីបង្រៀនពីរ ទីមួយគឺគោលវិធីគ្រូមជ្ឈមណ្ឌល និង ទីពីរ គឺគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ដែល​ក្នុងគោលវិធីនីមួយៗ មានវិធីបង្រៀនជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុង។ ក្នុងអត្ថបទស្រាវ​ជ្រាវ​នេះ យើងលើកយកតែគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុណ្ណោះ មកសិក្សា សម្រាប់ជាប្រទីបបំភ្លឺក្នុងការឈ្វេងយល់ និង ប្រើបាស់គោលវិធីនេះបាន​ត្រឹម​ត្រូវ នៅក្នុងការបង្រៀន ​និង រៀន​របស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ក៏ដូចជា ការសិក្សា​រៀនសូត្ររបស់សិស្ស។

១ ប្រវត្ដិបញ្ញត្ដិពាក្យ និង ការប្រើពាក្យគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

១.១-ប្រវត្ដិបញ្ញត្ដិនៃពាក្យគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

ដោយសារដំណើរវិវត្ដនៃសង្គមប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរ ដូចេ្នះហើយ ទស្សនៈអប់រំក៏ត្រូវស្របទៅនឹងនិន្នាការវិវត្ដនៃសង្គមផងដែរ។ ទិសដៅ និង គោល​បំណងការអប់រំបែបថ្មី ទាមទារឱ្យមានខ្លឹមសារអប់រំ និង វិធីសាស្ដ្រ​បង្រៀន​មានលក្ខណៈប្រាកដនិយម ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងជីវិត និង សង្គម​ពិតៗ។ ដូចនេះ ការយល់ដឹងពីបញ្ញតិ្ដ និង ប្រវត្ដិនៃការបង្កើតវិធីបង្រៀន​តាម​បែបគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល គឺជាបង្អែកមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការវិភាគ និង ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការអនុវត្ដគោលវិធីនេះ។ តាមឯកសាររបស់ក្រសួងអប់រំ​បាន​បង្ហាញឱ្យដឹងថា បញ្ញត្ដិពាក្យគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student Centered Approach) «គឺជាលំនាំនៃការបង្រៀន និង រៀន ដោយផ្ដោតទៅ​លើសកម្មភាព​សិស្សជាមូលដ្ឋាន។ នៅក្នុងគោលវិធីនេះ គេទាមទារឱ្យសិស្សមាន​តួនាទីជាអ្នក​ធ្វើសកម្មភាពស្វែងយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង ក្រោមដំណឹកនាំរបស់គ្រូ​ សំដៅ​សម្រេចឱ្យបាននូវចំណេះដឹង បំណិន និង អភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកលក្ខណៈ។ ក្នុង​សកម្មភាពនេះ សិស្សអាចរៀន និង ធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបុគ្គល ជាក្រុម ក្រុមរង ក្រុមថ្នាក់ នៅក្នុងថ្នាក់ ឬ ក្រៅថ្នាក់ »[1]។ ការស្រាវជ្រាវឯកសារផេ្សង​ទៀតបាន​បង្ហាញបញ្ញត្ដិនេះថា «គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល គឺជាវិធីបង្រៀនដែលគ្រូជា​អ្នកសម្របសម្រួលការសិក្សារបស់សិស្ស ដោយផ្ដល់រចនាសម្ព័ន្ធ និង ដឹកនាំផ្លូវ​សិស្ស»[2]

១.២-ប្រវត្ដិការប្រើពាក្យគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាពាក្យ «អ្នករៀនមជ្ឈមណ្ឌល» (learner centered) «កេ្មងមជ្ឈមណ្ឌល» (child centered) ឬ «សិស្សមជ្ឈ​មណ្ឌល» (student centered)ដែលជាពាក្យបុគ្គលិក សិក្សាអាចប្រើបានដូចគ្នា និង មានន័យ ដូចគ្នា។ ប៉ុន្ដែពាក្យនេះ ប្រើទៅតាមបរិបទផេ្សងគ្នា ដែលថា ជាអ្នកទទួលនូវ ការអប់រំ ជាពិសេស ក្នុងខ្លឹមសាររួមគឺអ្នកសិក្សាធ្វើសកម្មភាពដែល​ផ្ទុយ​ពីទស្សនៈ បែបការអប់រំ បុរាណ ដែលអ្នកសិក្សាជាអ្នកអសកម្ម។ នៅឆ្នាំ១៩៦៥ លោក ស៊ី. រ៉យជ័រស៍ (C. Rogers) ជាអ្នកចិត្ដវិទូជនជាតិអាម៉េរិក ដែលបាន​ប្រើ​ពាក្យ «សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល» (student centered)មុនគេ [3]

បើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងអំឡុងពេលមុនការប្រើប្រាស់ការប្រើ​ពាក្យ​គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោក ស៊ី. រ៉យជ័រស៍ (C. Rogers) គឺ​យើង​ឃើញថា មានការប្រើពាក្យ «ការអប់រំដែលផ្ដោតទៅលើសិស្ស» ដែលត្រូវ​នឹង ភាសាអង់គេ្លសថា «student-centered education» ដែលជាការបញ្ជាក់​បង្ហាញ​ដោយ លោក ដឺវ៉េយ (Dewey)។ លោកក៏បានផ្ដោតអត្ថន័យទៅលើការ​អ​ប់រំ សិស្សថា ការរៀន ឬ ការសិក្សា គឺជាការធ្វើសកម្មភាព «learning by doing» (Ratner ១៩៣៩, ៦៧៤.៧៥)[4]។ ដើម្បីចៀសវាងកុំឱ្យអ្នកអប់រំនៅ កម្ពុជាយើង​មានការច្រឡំទៅលើអត្ថន័យដើមនៃគោលវិធីថ្មីនេះ គឺយើងសូមបកស្រាយ​ពន្យល់ ដោយផ្អែកទៅតាមការស្រាវជ្រាវរកអត្ថន័យនៃពាក្យនេះបន្ថែមទៀត។ ជាការពិត យើងឃើញថាពាក្យ «centered» គឺមកពីពាក្យកិរិយាស័ព្ទ «to center» ហើយក៏មានន័យដូចគ្នានឹងកិរិយាស័ព្ទ «to focus» ឬក៏ ដូចគ្នាទៅនឹង ភាសា​បារាំង​ថា «center» ដែលពាក្យនេះមានអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរថា «ផ្ដោតទៅលើ» «ឆ្ពោះទៅលើ» ឬ «ប្រមូលផ្ដុំទៅលើ»។ នៅក្នុងរបៀបនៃការសរសេរ ឬ ការប្រើ​ប្រាស់​ទៅតាមភាសាបារាំងគេត្រូវបន្ថែមពាក្យ «sur» ទៀត គឺសរសេរទៅជា «center sur»។ ហេតុដូចេ្នះ យើងឃើញមានការប្រើពាក្យថា «l’enseignement centré sur l’élève ou l’étudiant» [5]។ ដូចគ្នាទៅនឹងភាសាអង់គេ្លសថា «student-centered education» ដែលមានប្រើដូចខាងលើ។ ដោយសារចរន្ដអប់រំពិភព​លោក​មានការវិវត្ដ ដូចេ្នះ វិធីសាស្ដ្របង្រៀនត្រូវមានការវិវត្ដដូចគ្នាដែរ គឺយើង​ឃើញមានការប្រើពាក្យពី «student-centered education» ទៅជា «student-centered approach» និង ចុងក្រោយនេះ គឺការប្រើពាក្យ ថា «student-centered activity» [6] ដែលមានន័យថា «សកម្មភាពសិក្សាត្រូវប្រមូលផ្ដុំទៅលើសិស្ស» ឬ បើយើងចង់រក្សាទុកនូវពាក្យដដែល «សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល» ដែលយើងធ្លាប់បាន​ប្រើប្រាស់កន្លងមកនោះ «student-centered activity» គឺមានន័យថា «សកម្មភាព​សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល»។

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើពាក្យ ដែលទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ដ្របង្រៀន យើងលើកយកការ ប្រៀបធៀបនៃការអប់រំបែបចាស់ (Anciens) និង ការអប់រំ​បែបទំនើប (Modernes) ដែលមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោម[7]

-ការអប់រំបែបប្រពៃណី (Enseignement traditionnel)           -ការអប់រំបែបថ្មី  (education nouvelle)

-វិធីបង្រៀនបែបប្រពៃណី (Méthodes traditionnelles)         -វិធីថ្មី  (Méthodes nouvelles)

-គរុកោសល្យបែបប្រពៃណី (Pédgogie traditionnelle)          -គរុកោសល្យជឿនលឿន(វឌ្ឍនៈ)

                                                                                                        (Pédgogie progressiste)

-ថ្នាក់រៀនចាស់អសកម្ម (Classes magistrales passives)     -ថ្នាក់រៀនថ្មី សកម្ម  (classe nouvelle active)

-ការអប់រំត្រួតពិនិត្យតឹងតែង (Education autoritaire)       -ការអប់រំបែបសេរី (Education libérale)

-ការបង្រៀនប្រមូលផ្ដុំទៅលើគ្រូ ឬសម្ភារៈ (គ្រូមជ្ឈមណ្ឌល)    -ការបង្រៀនប្រមូលផ្ដុំទៅលើ​សិស្ស

  (Enseignment centré sur le maître et Sur le matière)     (សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល) (Enseignemnet sur l’élève)

-សាលារៀនបែបបុរាណ និង បើកចំហរ (ecole traditionnlle) -សាលារៀនបែបប្រព័ន្ធឆ្លាស់

                                                                                                         (Ecole alternative, ouverte)

ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងការអប់រំ ព្រម​ទាំងឈ្មោះវិធីសាស្ដ្រ បង្រៀន ដែលអ្នកអប់រំតាមប្រព័ន្ធបារាំងប្រើប្រាស់។ ប៉ុន្ដែ បើយើងប្រើតាមប្រព័ន្ធបែបអង់គ្លូសាក់សុង គឺគេប្រើពាក្យ (student-centered approach) ដែលត្រូវគ្នានឹងភាសាបារាំងថា (approche centré sur l’élève ou l’étudiant) ដូចយើងបានធ្វើការពន្យល់ដូចខាងលើស្រាប់។

២-លក្ខណៈទូទៅនៃគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

ដោយសារយើងអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ​បានជិត៥ឆ្នាំមក​ហើយ គឺយើងមាននិងបាន ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនពីវិធីសាស្ដ្រ​បង្រៀន​នេះ ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្រៀនតាមគ្រប់ភូមិសិក្សា តាមរយៈ​អង្គការអន្ដរជាតិនានា ក៏ដូចជា ក្រសួងអប់រំផ្ទាល់។ ដូចនេះ ដើម្បីងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ធ្វើវិភាគទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និង ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីប្រមូល​ផ្ដុំនូវទ្រឹស្ដី និង លក្ខណៈទូទៅ នៃគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល គឺយើងមាន​គោល​បំណងជួយដល់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូឱ្យបានយល់ដឹង និង ជ្រួតជ្រាបបន្ថែម​ទៀត​ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល។ ហេតុដូចេ្នះហើយ យើងបានប្រមូលចងក្រងផ្នែកទ្រឹស្ដី និង លក្ខណៈទូទៅនៃគោលវិធីសិស្ស​មជ្ឈមណ្ឌល ដោយប្រមូលរួម តាំងពីឯកសារ និង ការស្រាវជ្រាវចងក្រងជា​ភាសា​ខ្មែរ ឬ ភាសាបរទេស ដូចមានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

២.១-គោលបំណងនៃការអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

ក្នុងនោះដែរ គោលបំណងនៃការអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល គឺ​សំដៅនាំ និង ធ្វើឱ្យសិស្ស មានចំណង់ចំណូលចិត្ដ និង ចាប់អារម្មណ៍​ឱ្យ​បាន​ជាអតិបរមាទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រ និង ធ្វើឱ្យសិស្ស មានការអភិវឌ្ឍជា​ប្រចាំនូវចំណេះដឹង និង ចំណេះធ្វើពី១ថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃ។ នៅក្នុងថ្នាក់រៀនតាម​បែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល សិស្សត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម​ក្នុងការ​សិក្សា​របស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង ទោះបីជា ក្នុងការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាក្រុម ឬ ជាបុគ្គលក្ដី។ សិស្សត្រូវយល់ និង ឱ្យតម្លៃខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមាន តម្លៃនៅក្នុង​ការរៀនសូត្រក្នុងថ្នាក់ ក៏ដូចជា ក្រៅថ្នាក់។ លើសពីនេះទៅទៀត សិស្សម្នាក់ៗ​ត្រូវតែ​មានសមានចិត្ដ និង មានអារម្មណ៍ថា មានគេចូលចិត្ដ អបអរសាទរ​ចំពោះខ្លួនទាំងទៅលើតម្លៃការសិក្សា និង ទាំងទៅលើតម្លៃសីលធម៌រស់នៅ។ តាមរយៈការពិភាក្សាក្នុងក្រុម សិស្សម្នាក់ៗត្រូវមានសិទ្ធិ និង ត្រូវបានបពោ្ចញ​មតិយោបល់របស់ខ្លួនគ្រប់ៗគ្នា ទោះបីជាគេជាសិស្សអភិវឌ្ឍន៍លឿន ឬជា​សិស្ស​អភិវឌ្ឍន៍យឺតក៏ដោយ។ ការប្រើសិទ្ធិក្នុងការបពោ្ចញមតិយោបល់ នៅក្នុងការ​រៀន​សូត្ររបស់សិស្សម្នាក់ៗ គឺគេត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការសិក្សា​របស់ខ្លួន។ នៅក្នុងគោលវិធីនេះ សិស្សត្រូវទទួលការហាត់រៀន ការចេះរស់នៅ​ក្នុង​សហគមន៍ និង សហការជាមួយអ្នកដទៃ។ ជួយសិស្សឱ្យបំពេញនូវសេចក្ដី​តម្រូវការនៃចំណង់ចំណូលចិត្ដរបស់ខ្លួន ដោយសារគ្រូជាអ្នកផ្ដល់ឱ្យ។ ប្រើ​ប្រាស់​គោលវិធីនេះ គឺអាចឱ្យសិស្សទទួលការអប់រំសោភ័ណខាងសិល្បៈ ដូរ្យ​តន្ដ្រី អក្សរសិល្ប៍ ធម្មជាតិ ចរិយាសសម្បត្ដិ និង តម្លៃគុណធម៌។ លើសពី​នេះ​ទៅទៀតនោះ គ្រូត្រូវធ្វើឱ្យសិស្សចេះប្រើពេលវេលាឱ្យមានប្រយោជន៍ និង ធ្វើ​ឱ្យ​​មានអន្ដរកម្មរវាងសិស្ស-សិស្ស និង សិស្ស-គ្រូ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈឱ្យគ្រូ និង សិស្សពូកែមានឱកាសជួយសិស្សខ្សោយ[8]

២.២- វត្ថុបំណងនៃគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

យោងតាមការស្រាវជ្រាវជាភាសាជាតិមួយចំនួនបានបង្ហាញថា ទ្រឹស្ដី​នៃ​គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល គឺមានវត្ថុបំណងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង​ត្រង់ផ្នែកនៃ​បញ្ញា និង មានការរីកចម្រើនពេញលេញទៅតាម ដំណាក់កាលលូតលាស់​នៃវ័យរបស់គេ។ ក្នុងថ្នាក់រៀន គ្រូត្រូវរៀបចំសកម្មភាពរៀនសូត្ររបស់សិស្សឱ្យ មានភាពរស់រវើក ដោយរួមមានការពិភាក្សាប្ដូរយោបល់ និង ជួយគ្នាក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ ឬ ដោះស្រាយបញ្ហាផេ្សងៗដែលត្រូវសិក្សា តែត្រូវមានការ​ចូលរួម​ពីសកម្មភាពគ្រូ និង សិស្សរួមគ្នាផងដែរ។ ក្នុងការប្រព្រឹត្ដនូវរាល់សកម្មភាព​ទាំងនោះ គ្រូត្រូវធ្វើឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់អស់នូវលទ្ធភាព នៃចំណេះដឹងចាស់ ដែល​គេ​មានស្រាប់ និង ទង្វើប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតកម្រិតខ្ពស់។ ការពិភាក្សា ឬ ការធ្វើការងារក្នុងក្រុម គឺសំដៅឱ្យសិស្សម្នាក់ៗទទួលស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯង និង សមាជិកដទៃទៀតក្នុងថ្នាក់រៀន ក៏ដូចជា ក្នុងសង្គម។ ការធ្វើការងារជាក្រុម គឺ ជាការបណ្ដុះឱ្យសិស្សចេះប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និង ចេះគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃ ដោយ​ត្រូវធ្វើការពិចារណា ស្ដាប់ ឬ ទទួលនូវការបកស្រាយរបស់អ្នកដទៃ​ដែលនៅ​ក្នុង​ក្រុម ក៏ដូចជា ក្នុងថ្នាក់ទាំងមូល។ ម្យ៉ាងទៀត ការរៀន និង បង្រៀនតាមបែប​សិស្ស​មជ្ឈមណ្ឌល គឺធ្វើឱ្យសិស្សមានទម្លាប់រស់នៅ និង ធ្វើការជាក្រុម​សមូហ​ភាពក្នុងសង្គម (ចេះយោគយល់ ចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា ចេះអត់ធ្មត់ ចេះទទួល​យក​យោបល់ អ្នកដទៃ និង ចេះពង្រឹងសាមគ្គីភាព បំបាត់អំពើហឹង្សា ដើម្បីរស់នៅ​រួមគ្នាល្អ)។ លើសពីនេះទៅទៀត គឺមានវត្ថុបំណងហ្វឹកហាត់សិស្សឱ្យចេះ​ប្រើ​ពេលវេលា និង កាលៈទេសៈ ឱ្យមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯង ក៏ដូចជា​ប្រយោជន៍​ដល់សង្គមជាតិ[9]

២.៣- លក្ខណៈពិសេសនៃគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

ជាការពិតណាស់ រាល់វិធីសាស្ដ្រនីមួយៗតែងតែមានលក្ខណៈពិសេស​របស់ខ្លួន គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ក៏មានលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួនដែរ ហេតុដូចនេះ ដើម្បីធានាឱ្យការអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលមាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព គឺគ្រូបង្រៀន និង សាលារៀនត្រូវរៀបចំ និង បំពេញល័ក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់មួយ ចំនួនដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃគោលវិធីនេះ។ នាយកសាលារៀនត្រូវរៀបចំ​ថ្នាក់​រៀន​ឱ្យមានបរិយាកាសគរុកោសល្យសមរម្យ (មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ មាន​អនាម័យល្អ និង មានការតុបតែងសមរម្យ)។ ក្នុងដំណើរការរៀន និង បង្រៀន គឺលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវធ្វើឱ្យថ្នាក់រៀនមានភាពរស់រវើក ពោរពេញទៅដោយ​សកម្ម​ភាព​សិស្ស និង សកម្មភាពគ្រូដែលស្របទៅតាមសមត្ថភាពសិស្សម្នាក់ៗ និង មានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយភាតរៈ។ ក្នុងការបង្រៀន​មេរៀន លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសម្ភារៈឧបទេសគ្រប់គ្រាន់ទាំងគ្រូ-ទាំង​សិស្ស ដើម្បីធានាដល់ការប្រើប្រាស់បានងាយស្រួលនៅពេលរៀន និង បង្រៀន។ ក្នុងការរៀបចំធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូត្រូវយកចិត្ដ​ទុកដាក់លើកម្រិតយល់ដឹងរបស់សិស្សក្នុងថ្នាក់ (មិនងាយពេក មិន​ស្មុគ្រស្មាញ​ពេក) លើវិសេសភាពផ្លូវចិត្ដសិស្ស និង ត្រូវកំណត់វត្ថុបំណងប្រតិបត្ដិ​ជាក់​លាក់​ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីកំណត់នៅទិសដៅនៃការបង្រៀន និង រៀនបាន​ត្រឹម​ត្រូវ ចៀសវាងការឈានមិនដល់ទិសដៅនៃការសិក្សា។ ក្នុងការបង្រៀននេះដែរ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូត្រូវជំរុញសិស្សឱ្យធ្វើសកម្មភាពច្រើនជាងគ្រូ (៧០-៨០%) នៃ ម៉ោងសិក្សា តាមរយៈការពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាជាបុគ្គល ឬ ក្រុមតូច-ធំ ដើម្បី​បង្កើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសិស្សខ្លួនឯង ក្រោមការដឹកនាំ និង សម្រប​សម្រួលប្រកបដោយភាពបត់បែនពីគ្រូ។ ប្រសិនបើ ការសិក្សាត្រូវដំណើរ​ការរៀបចំពិភាក្សាតាមក្រុម គឺត្រូវរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នូវកិច្ចពិភាក្សាសម​ស្រប​ទៅតាមខ្លឹមសារ និង ពេលវេលា ដែលក្នុងនោះ ដែរគ្រូត្រូវផ្ដល់ការណែនាំ​មុន​ដំណើរការពិភាក្សា និង ត្រូវដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់ដំណើរ​ការ​នេះ។ ក្នុងដំណើរការពិភាក្សា លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូត្រូវទម្លាប់សិស្សឱ្យចេះទទួល​ខុស​ត្រូវ លើគ្រប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួន ឬ ក្នុងក្រុមទាំងមូល (ស្វ័យគ្រប់គ្រង​ការងារ)។ នៅក្នុងនោះដែរ គ្រូត្រូវចៀសវាងប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មផ្លូវកាយ ដើម្បី​ពង្រីកស្មារតី ម្ចាស់ការ និង ពង្រីកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបពោ្ចញយោបល់ ពិសេស បំបាត់ការ ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលសិស្សមានកំហុស។ ជាងនេះទៅ​ទៀត លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវតែបង្កើនការលើកទឹកចិត្ដសិស្សគ្រប់ពេលវេលា​ ដើម្បី​បង្កើនទម្នុកចិត្ដ និង ការយោគយល់គ្នារវាងគ្រូ និង សិស្សសំដៅឱ្យដំណើរ​ការ​សិ​ក្សាអាចឈានទៅ ដល់ទិសដៅបានល្អ[10]

២.៤-សញ្ញាណលក្ខណៈនៃគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

ដោយយោលទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃអ្នកមាននិន្នាការការអប់រំបែបថ្មី ដែលបាន​ចងក្រងបានជាទ្រឹស្ដីអប់រំ ឬ ការបង្រៀនដែលមានគោលការណ៍ថា ការអប់រំ​ដែលផ្ដោតទៅលើសិស្សឬ «គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល» (l’enseignement centré sur l’élève ou student-centered approach )។ និន្នាការនៃគោលវិធីនេះ គឺជាជំហ៊ានមួយសម្រាប់ឈានទៅរកការពង្រឹងគុណភាពនៃការបង្រៀន ដែល​ធានាបាននូវស្នាដៃសិក្សាល្អរបស់សិស្ស។ លក្ខណៈនៃគោលវិធីសិស្សមជ្ឈ​មណ្ឌល​ក្នុងការបង្កើនគុណភាពអប់រំមាន[11]

១-ត្រូវឱ្យសិស្ស សហប្រតិបត្ដិការក្នុងការជ្រើសរើសវត្ថុបំណង​នៃការ​សិក្សា ដែលសកម្មភាពទាំងនោះ គឺជាចំណង់ចំណូលចិត្ដរបស់សិស្ស។ សិស្ស​ត្រូវគិតថា ខ្លួនត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវ និង គិតថា ខ្លួនមានចំណង់ចំណូល​ចិត្ដនៅក្នុងការរៀនសូត្រ។ ការយល់ដឹងនូវហេតុផលផេ្សងៗ មិនមែនកើតឡើង ដោយសិប្បនិមិត្ដទេ គឺជាការទាក់ទាញដោយការចង់យល់ដឹង ដែលមានស្រាប់​នៅក្នុងខ្លួនរបស់សិស្ស។

២-សិស្ស ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូនៅក្នុងលក្ខណៈ​ប្រជាធិបតេយ្យ។ សិស្ស ត្រូវចូលរួមក្នុងការបង្កើតលក្ខន្ដិកៈសិក្សា និង ចូលរួម​អនុវត្ដនូវលក្ខន្ដិកៈនោះដោយខ្លួនគេផ្ទាល់។ ស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈដែលអនុ​គ្រោះ​​ដល់គេ សិស្សមានសិទិ្ធជ្រើសរើសគ្រូ ដែលគេមានចំណូលចិត្ដរៀនជាមួយ។

៣-សិស្សត្រូវមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្បូរបែប និង ជាអ្នកមានចរិតសកម្ម​ក្នុងការងាររៀនសូត្រ។

៤-សិស្សត្រូវជួបជុំគ្នា ដោយឆក់ឱកាសជាអតិបរមា ក្នុងការជួយបង្កើន​

ចំណេះដឹងទៅវិញទៅមកជាដរាប ទាំងនៅក្នុង និង នៅក្រៅសាលា។ ជា​ពិសេស បទពិសោធន៍ថី្មៗរបស់ពួកគេ គឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ ជានិច្ចទៅនឹងចំណេះដឹង​ជាមូលដ្ឋាន។

៥-លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូទាំងអស់ គឺជាប្រភពធនធានដើមរបស់សិស្ស។ គាត់​ត្រូវប្រើមធ្យោបាយ ជាច្រើនបែបយ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និង មានភាព​ងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅជិតសិស្ស។ គាត់ត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យរកមូលហេតុ​នៃ​បញ្ហាផេ្សងៗរបស់សិស្ស ដែលធ្វ្វើឱ្យមានការជះឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សារបស់គេ។ ក្នុងនេះដែរ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូត្រូវដឹកនាំសិស្សធ្វើការឱ្យបាន​ច្រើនតាមតែ​អាច​ធ្វើ ទៅបាន ដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំសិស្ស ទោះបីជាការសិក្សា​របស់​សិស្សស្ថិត ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬ ជាក្រុមតូចៗក៏ដោយ។

៦-បច្ចុប្បន្នភាព និង បញ្ហាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងសង្គម គឺត្រូវ​បញ្ចូល​​ទៅក្នុងសាលារៀន មានន័យថា គ្រូត្រូវបង្រៀនសិស្ស ឬ ប្រាប់សិស្សឱ្យបាន​ដឹង​ពីបញ្ហាផេ្សងៗនៃពិភពខាងក្រៅ។ ព្រោះថា ផ្នែកខ្លះនៃបញ្ហាទាំងនេះ គឺជាបញ្ហា​រួមគ្នារបស់គ្រូ និង សិស្ស។ គ្រូ និង សិស្ស ត្រូវឆ្លាស់តួនាទីគ្នាក្នុងការ​ស្រាវជ្រាវ​រកចម្លើយនៃបញ្ហា។ អន្ដរកម្មរវាងគ្រូ និង សិស្ស គឺជាធាតុមួយយ៉ាងសំខាន់​នៅ​ក្នុងដំណើរការសិក្សាតាមគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលនេះ។

៧-ទីកន្លែងសិក្សា គ្រឿងសង្ហារឹម បរិក្ខារសិក្សា សៀវភៅសិក្សា និង សម្ភារៈ​ឧបទេស ត្រូវរៀបចំ ទុកដាក់ក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌងាយស្រួល និង អាចយកមក​ប្រើប្រាស់បានទាន់តាមតម្រូវការក្នុងការសិក្សា។

៨-កម្មវិធីសិក្សា និង របៀបនៃការសិក្សា គឺត្រូវរៀបចំឱ្យបាន​សមស្រប​ទៅ​នឹងលក្ខណៈបុគ្គលជាអតិបរមា។ សិស្សនឹងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ ដោយ​សារ​គេមានលំនាំរៀនដោយខ្លួនគេផ្ទាល់។ ការប្រើប្រាស់ពេលវេលាការបង្រៀន និង រៀនត្រូវមានភាពបត់បែន និង រស់រវើក។ ម្យ៉ាងទៀត រូបភាពផេ្សងៗនៃវិធី​សិក្សាដែលបានស្នើឡើង គឺត្រូវមាន​ការ​ស្នើឱ្យយកវិធីទាំងនោះទៅ​ប្រើប្រាស់​។ ចំពោះការសិក្សាតាម បែបបរ​មានុ​ភាព (mastery learning) ត្រូវបានការលើក​ទឹកចិត្ដ និង ជំរុញឱ្យអនុវត្ដ។

៩-ប្រព័ន្ធរឹងមាំនៃថ្នាក់រៀន ដែលមានគំនិតត្រូវទទួលយកសិស្សដោយ​រើសយកតែសិស្សមានអាយុដូចគ្នាត្រូវបានលុបបំបាត់ គឺមានន័យថា ថ្នាក់រៀន​មួយត្រូវមានការរួមបញ្ចូលគ្នានូវសិស្សដែលមានអាយុផេ្សងៗគ្នា និង សិស្ស​ដែល​មានចំណេះដឹងខុសៗគ្នាផងដែរ។

១០-ការធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមតូច គឺទទួលបានលទ្ធផលជាអតិមរមា ជួនកាលជាការប្រសើរថែមទៀត ដែលត្រូវរៀបចំសមាសភាពសិស្សដែល​មាន​អាយុខុសៗគ្នា។ លក្ខណៈទីទៃពីគ្នានៃសិស្សនៅក្នុងការសិក្សា គឺជានិច្ចកាលធ្វើ​ឱ្យលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សទទួលបានដោយក្ដីមោទនៈ។

១១-សាលារៀនត្រូវបើកចំហទៅរកពិភពខាងក្រៅ ហើយចំពោះ​លទ្ធផល​សិក្សា គឺត្រូវបានមកជាលក្ខណៈបុគ្គល ដែលសិស្សទទួលបានពីការជួប​ប្រទះ​នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមខាងក្រៅ។ លទ្ធផលនៃការសិក្សា ដែលបានមកពី​មជ្ឈដ្ឋាន​ខាងក្រៅ មានតម្លៃសើ្មនឹងអ្វីដែលគ្រូបានផ្ដល់ដល់គេដែរ។

១២-ការប្រឡងដែលមានលក្ខណៈជាបែបបុរាណ ត្រូវអនុវត្ដតិចតួច​ពិត​មែន តែវិធីបែបបុរាណនេះ ត្រូវបាត់បង់ឥទ្ធិពលក៏ដោយ។ ការវាយតម្លៃដែល​គួរ​ចាប់​អារម្មណ៍ជាងគេ គឺការវាយតម្លៃនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា ឬ បណ្ដុះ​បណ្ដាល ដោយមានជំនួយពីវិញ្ញាសាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវ។ លើសពី​នេះទៀត ស្វ័យរង្វាយតម្លៃទៅលើការសិក្សារបស់សិស្សដោយសិស្សខ្លួនឯង​ ត្រូវ​បានជំរុញ និង លើកទឹកចិត្ដ។ នៅក្នុងការវាយតម្លៃលើស្នាដៃសិក្សា​របស់​សិស្សត្រូវធ្វើឡើងដោយការសងេ្កតផ្ទាល់ និង ទៅលើមូលដ្ឋាននៃ​របាយ​ការណ៍​ខ្លីៗ និង មូលដ្ឋានបដិរូបនៃការងាររបស់សិស្ស។ ការវាយតម្លៃនៅក្នុងគោលវិធី​នេះ គឺត្រូវធ្វើជាប្រចាំរាល់ពេលបង្រៀននីមួយៗ។

២.៥-លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះៗនៃការអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

ដើម្បីឱ្យដឹងថាមានការអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល យើងអាច​សងេ្កត​បានតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខ្លះដូចខាងក្រោម៖[12]

«-តួនាទីរបស់គ្រូ ជាអ្នកសម្របសម្រួល» នៅក្នុងតួនាទីនេះលោកគ្រូ-អ្នក​គ្រូត្រូវសម្របសម្រួលឱ្យសិស្ស បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ ពិចារណា ស្វែងរក​ចំណេះ​ដឹងដោយខ្លួនឯង សម្របសម្រួលឱ្យសិស្សចេះធ្វ្វើការងាររួមគ្នាក្នុង​គោល​បំណង​ជួយបំពេញចំណេះដឹង ក៏ដូចជា ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក នៅក្នុងដំណោះស្រាយ​បញ្ហាផេ្សងៗ។ គ្រូត្រូវសម្របសម្រួល និង រៀបចំសិស្សបានចូលរួមបពោ្ចញមតិ​យោបល់ ឬ ធ្វើការងារឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា និង ចេះវាយតម្លៃលើស្នាដៃរបស់ខ្លួន នៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ។

«-តួនាទីសិស្សគឺជាអ្នកធ្វើ» នៅក្នុងន័យនេះ សិស្សត្រូវមានតួនាទីជាអ្នក​ធ្វើសកម្មភាពក្នុងការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ពិចារណា និង ស្វែងយល់នូវចំណេះ​ដឹង​ដោយខ្លួនឯង និង ព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការដោះស្រាយ​បញ្ហា។ សិស្សជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងក្រុមពិភាក្សា ទាំងការ​បពោ្ចញមតិ យោបល់ និង ទាំងការបំពេញតួនាទីនីមួយៗរបស់ខ្លួន​នៅក្នុង​ក្រុមការងារ ដើម្បីឈានទៅរកដំណោះ ស្រាយបញ្ហាដែលលោកគ្រូបានដាក់ឱ្យ​អនុវត្ដ និង មានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយភាតរៈ។

«-បរិស្ថានសាលារៀន ថ្នាក់រៀនល្អ» ការរៀបចំថ្នាក់រៀន​ក៏ដូចជា សាលា​

រៀនឱ្យបានល្អទៅតាមក្បួនខ្នាតគរុកោសល្យ គឺធ្វើឱ្យសិស្សមានការចាប់អារម្មណ៍​ទៅលើសាលារៀននិងការសិក្សារបស់គេកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត។

«-អន្ដរកម្មជាមួយសម្ភារៈឧបទេស អន្ដរកម្មរវាងសិស្សនឹងសិស្ស គ្រូនឹង​សិស្ស» ក្នុងន័យនេះ គឺត្រូវបានរៀបចំឱ្យមានការប្រើប្រាស់់សម្ភារៈ​សមស្រប​ទាំង​គ្រូ-ទាំងសិស្ស ជាពិសេស ទំនាក់ទំនងជាអន្ដររវាងសិស្សទៅគ្រូ និង ពីគ្រូ​ទៅ​សិស្សវិញ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអតិបរមាក្នុងការបពោ្ចញយោបល់ និង ការជួយ គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការរៀនសូត្រ។

«-លទ្ធផលសមេ្រចរបស់ការសិក្សារួមមានចំណេះដឹង បំណិនក្នុងការ​គិត និង សីលធម៌» ការវាយតម្លៃ លើការសិក្សាត្រូវគិតគូររួមទៅ​លើ​លក្ខណៈ​បី​សំខាន់ គឺ ចំណេះដឹង បំណិនក្នុងការគិតខ្ពស់់ និង ប្រកបដោយ សីលធម៌​រស់នៅល្អ ក្នុងសហគមន៍សិស្ស ក៏ដូចជា សង្គមជាតិទាំងមូល។

២.៦-គុណសម្បត្ដិទាំង៥នៃការរៀន និង បង្រៀនតាមបែបសិស្ស​មជ្ឈមណ្ឌល

នៅក្នុងការអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលប្រសិទ្ធភាព ឬ គុណភាព​នៃលទ្ធផលសិក្សា ជាគុណសម្បត្ដិរួមរបស់គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ដែល​ផ្អែក​លើគោលការណ៍រួមទាំង៥ខាងក្រោម[13]

១-លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវជួយឱ្យសិស្សបានចូលរួមរៀនសូត្រ ដោយ​ជំរុញ​​ឱ្យសិស្សបង្កើតចំណេះដឹងដោយខ្លួនឯង ធ្វើឱ្យសិស្សយល់ជ្រួតជ្រាប​ពីសារៈ​ប្រយោជន៍នៃចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្លួនឯង និង ចេះ ស្រាវជ្រាវរកចំណេះដឹង​ទាំង​នោះមកដោយខ្លួនឯង (self-construct)។

២-លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវរៀបចំ និង ជួយឱ្យសិស្សមានអន្ដរកម្មជាមួយគ្នា

ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការចូលរួមរៀនសូត្រ និង ចេះចែករំលែកចំណេះដឹង គំនិត និង បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈវិជ្ជមាន (interaction)។

៣-លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវជួយសិស្សឱ្យមានតួនាទីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរ​ការ​សិក្សារៀនសូត្រ ជាអតិបរិមាដែលអាចធ្វើទៅបាន (participation)។

៤-លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវជួយឱ្យសិស្សចេះនូវលំនាំនៃការរៀន​សូត្រដោយ​ខ្លួនឯង និង ចេះគួបផ្សំនឹងលទ្ធផលការងាររបស់គេ (process and product)។

៥-លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ ត្រូវជួយឱ្យសិស្សអាចយកចំណេះដឹងដែលគេ​បាន​រៀនរួច ហើយគេអាចយកចំណេះដឹងទាំងនោះ ទៅអនុវត្ដក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌ​សម​ស្រប​ណាមួយ នៅក្នុងសាលារៀន ក៏ដូចជា នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅសង្គមជាតិ​ (application)។

ដោយផ្អែកទៅតាមគុណសម្បត្ដិទាំង៥ខាងលើនេះ គេអាចសងេ្ខប​អត្ថន័យ​នៃខ្លឹមសារជាអក្សរកាត់ ថា CIPPA (construct, interaction, participa-tion, process and application)។

២.៧-គុណសម្បត្ដិរបស់គ្រូក្នុងការបង្រៀនគោលវិធី​សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

នៅក្នុងគោលវិធីសាស្ដ្របង្រៀននីមួយៗ តែងតែកំណត់នូវតួនាទី និង លក្ខណៈគុណសម្បត្ដិរបស់គ្រូបង្រៀនរៀងៗខ្លួន ទោះបីជាគោលវិធីសិស្សមជ្ឈ-​មណ្ឌលក្ដី និង គោលវិធីគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលក្ដី។ នៅក្នុងការរៀន និង បង្រៀនតាម​បែបគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល គឺត្រូវបង្ហាញឱ្យឃើញនូវគុណសម្បត្ដិរបស់គ្រូ បង្រៀនមួយចំនួន ដែលអាចនាំឱ្យការអនុវត្ដគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលកាន់​តែ​មានប្រសិទ្ធភាព។

តាមប្រសាសន៍របស់លោក ខូមស៍ (Combs) យល់ថា គ្រូគួរមានលក្ខណៈ​​សំខាន់៦ប្រការ ដូចខាងក្រោម៖

១-ជាអ្នកមានចំណេះដឹងល្អ ដែលរួមមាន ចំណេះដឹងទូទៅ ចំណេះ​ដឹង​លើមុខវិជ្ជាឯកទេស និង បំណិនផ្នែកចំណេះដឹងគរុកោសល្យ។

២-ជាអ្នកមានភាពវាងវៃចំពោះអារម្មណ៍របស់សិស្ស និង អ្នករួមការងារ​ជាមួយគ្នា នៅក្នុងការប្រតិបត្ដិការបង្រៀន ក៏ដូចជា នៅក្នុងការងារ។

៣-មានគំនិតទូលំទូលាយ និង ជឿជាក់ថាសិស្សគ្រប់គ្នាមាន​សមត្ថភាព​រៀនសូត្រកេ្របយកចំណេះដឹងថ្មីៗបានពេញលេញដោយខ្លួនឯងបាន។

៤-ជាអ្នកមានអារម្មណ៍លើខ្លួនឯងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាន ដែលនាំទៅរក​ទស្សនៈ​​វិជ្ជាល្អចំពោះអ្នកដទៃ ក៏ដូចជា ចំពោះសិស្ស។

៥-មានជំនឿលើខ្លួនឯងថា អាចជួយជ្រោមជ្រែងឱ្យសិស្សមាន​សកម្ម​ភាព​ ល្អបំផុតតាមដែលគេអាចធ្វើបាននៅក្នុងការរៀនសូត្រ។

៦-ស្គាល់ពីប្រភពគំនិតផេ្សងៗ និង ទ្រឹស្ដីប្រើក្នុងការងាររៀន និង បង្រៀន តាមបែបគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល។

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ គឺយើងបានឃើញនូវប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់​ពាក្យ​គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល និយមន័យ និង លក្ខណៈទូទៅរបស់​គោលវិធី​សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នកអប់រំ អ្នកស្រាវជ្រាវ ក៏ដូចជា គ្រូបង្រៀនអាចយកទៅសិក្សា និង ឈ្វេងយល់បន្ថែម ដើម្បីជាទុនក្នុង​ការអនុវត្តគោលវិធីនេះ ទៅក្នុងការបង្រៀនដល់សិស្ស នៅកម្រិតសិក្សា។ នៅ​ក្នុងទស្សនាវដ្ដីស្រាវជ្រាវលេខបន្ទាប់ យើងមានបង្ហាញលក្ខណៈពិសេស នៃ​គោល​វិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលនេះបន្ថែមទៀត ព្រមទាំងវិធីបង្រៀនមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលនេះ។

គន្ថនិទ្ទេស

១-  ក្រសួងអ.យ.ក. ឯកសារសំរាប់វគ្គតំរង់ទិសៈ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សា និង សៀវភៅថ្មី​ថ្នាក់ទី៥ ឆ្នាំ២០០០។

២-  ក្រសួងអ.យ.ក.ឯកសារបំប៉ននាយកសាលារៀ៖ បំណិនវិជ្ជាជីវៈមធ្យមសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ ឆ្នាំ២០០១។

៣- គុណនីងសំជិនតៈនាភ័ក្ដីវង្ស័៖ ដំណកស្រង់បទពិសោធការ និង បង្រៀនបែបគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

      បកប្រែពីភាសាថៃដោយ៖ ឡុង ផានិត នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ ឆ្នាំ១៩៩៧។

៤-  Pamela J. Farris, Teaching, Bearing the torch, USA, Brown &Benchmark, 1996.

៥-  Thomas K.Crowl, Sally Kaminsky & David M. Podell, Educational Psychology, USA, Brown

       & Benchmark, 1997. “student-centered teaching: An approach in which the teacher facilitates

       learning by providing structure and guidance“.

៦-  Viviane De Landsheere, L’éducation et la formation, Paris, PUF, 1992.

៧- UNESCO. Secondary Education and Youth at the Crossroads, Bangkok, 1999.

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

Meakh Sara_2018-04-02_08-45-10

១-ប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួន៖

លោក មាឃ សារី (MEAKH Sary) កើតថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៤ នៅភូមិ (មានឪពុកនាម រៀម សារិន ម្តាយនាម យ៉ោក មែន។ រៀបការនៅឆ្នាំ​១៩៨៥ ភរិយានាម អាក់ ឡាវីន មានកូនប្រុសចំនួន២នាក់) មានអាសយដ្ឋាន​លេខ៣១៦ ភូមិចម្ការឪឡឹក១ សង្កាត់កាកាប១ ខ័ណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទទាកើទងលេខ ០១២-៩៨៦-៩៩០ បច្ចុប្បន្នលោកជា​ប្រធាន​ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, រាជបណ្ឌិត្យ​សភាកម្ពុជា មានឋានៈស្មើប្រធាននាកដ្ឋាន។

២-ប្រវត្តិការសិក្សា៖

ឆ្នាំ១៩៩៤-១៩៩៨ សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំភាសាបារាំង នៅ​សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ ឆ្នាំ ១៩៩៧-១៩៩៨ សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ (DS)នៃ CCCL រាជធានីភ្នំពេញ។ ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០០ សិក្សាថ្នាក់អធិការមធ្យមសិក្សា។ ឆ្នាំ២០០០-២០០២ សិក្សាថ្នាក់ ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង បច្ចុប្បន្ន សិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

៣-ប្រវត្តិការងារ ៖

ឆ្នាំ១៩៩៨-១៩៩៩ ជាគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងនៅខេត្តតាកែវ។ ឆ្នាំ​១៩៩៩-​២០០០ ជាអធិការនៃអនុវិទ្យាល័យបារាំង ខេត្តតាកែវ។ ឆ្នាំ២០០២-២០១៨ ជាសាស្រ្តាចារ្យ នៅសកលវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ។ ឆ្នាំ២០០៣-២០១៨ ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ​ឯកទេសនៃ​កម្ពុជា ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ។ ឆ្នាំ២០១០-២០១៨ ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ​សាកល​វិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប។ ឆ្នាំ២០០៣-២០១៤ជាមន្ត្រី និង មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃរាជ​បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង ឆ្នាំ២០១៤-បច្ចុប្បន្ន ប្រធាន​ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, រាជបណ្ឌិត្យ​សភាកម្ពុជា មាន​ឋានៈ​ស្មើប្រធាននាកដ្ឋាន។

៤-ស្នាដៃស្រាវជ្រាវ និង ចូលរួមក្នុងវេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ និង អន្តរជាតិ៖

ខែកក្កដាឆ្នាំ២០០៩ បានចូលរួម «សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ស្តីពី ការប្រែ​ប្រួល​អាកាសធាតុ» នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩ បាន​ចូលរួម «សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ ស្តីពី ការរស់នៅជាមួយគ្នា​៖ ការបង្វែរ​ការ​បង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀន ដើម្បីពង្រឹងការអប់រំដែលផ្អែកលើសាលារៀន គំនិត​ផ្តួចផ្តើម» នៅឆ្នេរហាឡូន ប្រទេសវៀតណាម។ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ បានចូលរួម «សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ» នៅបាងកក ប្រទេសថៃ។ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ បានចូល​រួម «សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ៖ វេទិកាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពី ការអប់រំ កិច្ចសហ​ប្រតិបត្តិការ៖ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និង ទំនាក់ទំនងរវាង EFA, ESD និង ASP-net សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និង ប៉ាស៊ីហ្វិក» នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ បានចូលរួម «សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ » នៅបាងកក ប្រទេសថៃ។ ឆ្នាំ២០១៤ បានចូលរួម «សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ» ទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន។ ឆ្នាំ២០១៥ និង ២០១៦ បានចូលរួម «កិច្ចប្រជុំ​តំបន់ (អាស៊ានចិន)» សាកលវិទ្យាល័យហ្វុដាន (Fudan University)សៀងហៃ ប្រទេស​ចិន។ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ បានចូលរួម «សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី៤ ស្តីពី ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព (ICSD)» នៅសាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ, ទីក្រុង​ញូវយ៉ក, សហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ឆ្នាំ២០១៦ បានចូលរួម «សិក្ខាសាលាអន្ដរជាតិ​ស្តីពី អេសឌី» នៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន។ ឆ្នាំ២០១៧ បានចូលរួមសន្និសីទ «អាស៊ាននៅ៥០៖ ជំពូកថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-ចិន» នៅប្រទេស​ឥណ្ឌូ​ណេស៊ី។ ឆ្នាំ២០១៨ បានចូលរូមក្នុង «ពិព័រណ៍អប់រំ/បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​ចិន-​អាស៊ាន១០-១៣» នៅទៅក្រុងណាននីង ប្រទេសចិន, ចូលរួម «វេទិកា​សៀង​ហៃ (អាស៊ានចិន)» នៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វុដាន (Fudan University) ​ទីក្រុង​សៀងហៃ និង បានចូលរួម «វេទិកាវូហាន (អាស៊ានចិន)» នៅសាកល​វិទ្យាល័យ​វូហាន ប្រទេសចិន។

[1] ក្រសួងអ.យ.ក. ឯកសារសំរាប់វគ្គតំរង់ទិសៈ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សា និងសៀវភៅថ្មី​ថ្នាក់ទី៥ ឆ្នាំ២០០០ ទំព័រទី២៧។

[2] Thomas K.Crowl, Sally Kaminsky & David M. Podell, Educational Psychology, USA, Brown & Benchmark, 1997, p. 402. “student-centered teaching: An approach in which the teacher facilitates learning by providing structure and guidance“.

[3] គុណនីងសំជិនតៈនាភ័ក្ដីវង្ស័៖ ដំណកស្រង់បទពិសោធការ និងបង្រៀនបែបគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល បកប្រែពីភាសាថៃដោយ៖ ឡុង ផានិត នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ ឆ្នាំ១៩៩៧ ទំព័រទី៤។

[4] Cf. Pamela J. Farris, Teaching, Bearing the torch, USA, Brown &Benchmark, 1996, p.

[5] ការប្រើពាក្យ (L’enseignement centré sur l’élève) នេះ គឺស្ថិតនៅសៀវភៅរបស់ Viviane De Landsheere, L’éducation et la formation, Paris, PUF, 1992, p.153.

[6] ការប្រពាក្យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង Richard D. KELLOUGH/ Nore G. KELLOUGH p. 358.

[7] Cf. Viviane De Landsheere, L’éducation et la formation, Paris, PUF, 1992, p. 124.

[8] ក្រសួងអ.យ.ក. ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សា និងសៀវភៅថ្មី​ថ្នាក់ទី៥ ដ.ឯ.ម. ទំព័រទី១៨។

[9] សូមមើល ក្រសួងអ.យ.ក.ឯកសារបំប៉ននាយកសាលារៀនៈ បំណិនវិជ្ជាជីវៈមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅ ឆ្នាំ២០០១ ទំព័រទី៧០។

[10] សូមមើល ក្រសួងអ.យ.ក.ឯកសារបំប៉ននាយកសាលារៀនៈ ​ ដ.ឯ.ម. ឆ្នាំ២០០១ ទំព័រទី៧១។

[11] Cf. Viviane De Landsheere, L’éducation et la formation, Paris, PUF, 1992, p. 127-128.

[12] Cf. UNESCO. Secondary Education and Youth at the Crossroads, Bangkok, 1999, p. 127- 128.

[13] សូមមើល គុណនីងសំជិនតៈនាភ័ក្ដីវង្ស័៖ ដ.ឯ.ម.ទំព័រទី១៩។

Comments (29)

 1. Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

 2. Excellent, what a blog it is! This web site presents useful data to us,
  keep it up.

 3. Everything posted was very logical. However, think
  on this, suppose you wrote a catchier post title? I ain’t saying your content is not solid., however what if you added a title that makes people
  want more? I mean IHSSRAC is kinda vanilla. You might peek at Yahoo’s home page and see how they create news titles to grab people to
  click. You might try adding a video or a picture or two to
  get readers excited about what you’ve written. Just my opinion,
  it could bring your posts a little bit more interesting.

 4. Excellent post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.
  Cheers!

 5. It’s hard to come by knowledgeable people for this subject, but you
  seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 6. ps4 games says:

  It’s going to be ending of mine day, but before finish I am reading this impressive paragraph to improve my know-how.

 7. It’s amazing in favor of me to have a site, which is beneficial
  designed for my knowledge. thanks admin

 8. I enjoy, cause I found just what I was taking a look for.

  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 9. WOW just what I was searching for. Came here by searching for quest
  bars cheap coupon twitter

 10. My brother suggested I may like this blog. He was once entirely right.

  This put up truly made my day. You cann’t consider just how a lot
  time I had spent for this information! Thank you!

 11. certainly like your website however you have to take a look at the spelling on several of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth however I will definitely come back again.

 12. BernardGurse says:

  tarot card reading
  tarot reading
  tarot card meanings
  tarot card meanings list
  love tarot reading
  tarot card meanings pdf
  tarot cards reading
  one card tarot reading
  how to do a tarot reading
  tarot card reading near me
  https://ericsundwall.com/tarot-card-reading-and-meanings/
  tarot card reading free
  tarot card reading meaning
  tarot card readings online
  tarot card reading love
  tarot card reading austin
  tarot card reading youtube
  tarot card reading nyc
  tarot card reading layout
  tarot card reading how to
  tarot card reading lotus
  tarot card reading accuracy
  tarot card reading aries
  tarot card reading accurate
  tarot card reading austin texas
  tarot card reading about love
  tarot card reading astrology
  tarot card reading aquarius
  tarot card reading a sin
  a psychic card reading
  a free tarot card reading
  pick a tarot card reading
  is a tarot card reading accurate
  do a tarot card reading
  how a tarot card reading works
  how does a tarot card reading work
  the aeon tarot card reading
  what does a tarot card reading tell you
  the moon tarot card reading
  tarot card reading boston

 13. When some one searches for his essential thing, thus he/she wants
  to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

 14. tinyurl.com says:

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the amazing work.

 15. sling tv says:

  I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really
  good article on building up new weblog.

 16. sling tv says:

  Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!

  Extremely useful info specially the last phase 🙂 I deal with such information a lot.
  I used to be seeking this certain information for a long time.
  Thanks and good luck.

 17. Chara says:

  Hey! Someone in my Myspace group shared this website
  with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and superb style and design.

 18. ceme says:

  Good info. Lucky me I came across your website by chance
  (stumbleupon). I have bookmarked it for later!

 19. poker club says:

  Howdy I am so grateful I found your blog page, I really found you
  by mistake, while I was browsing on Aol for something else, Nonetheless I
  am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round enjoyable blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the fantastic work.

 20. sling tv says:

  This paragraph will assist the internet users for building up new website or even a weblog from start to end.

 21. film online says:

  I every time emailed this web site post page to all my associates,
  since if like to read it after that my friends will too.

 22. sex toys says:

  sex toys
  A jelly dildo or vibe can be covered with a condom. A friend of mine uses a latex glove over her rabbit
  vibrator, with the index finger over the shaft and the thumb over
  the clitoral stimulator. You could also use nitrile gloves
  and polyurethane condoms if you have a latex sensitivity; but in that case you’re better off
  sticking to hypoallergenic silicone, glass, or metal toys anyway.
  I do want to address your worries around being able to have satisfying sex with your straight,
  cis (I’m assuming) partner (or future partners).

  We try not to discuss our personal lives when we volunteer here,
  but in this instance I think it’s relevant. My partner (who is a trans man)and I met in high school, when he was pre
  everything (no surgeries, no testosterone).

  gay sex toys Khoury wrapped up his fourth season with the Nats after
  the last home game Wednesday. An Ohio native who moved here
  five years ago, Khoury, 27, tried out for the gig in early ’07 after
  being tipped off by a pal who knew he wanted to break into broadcasting.
  They had him play some goofy games, do an impromptu commercial and apparently he had what it takes.
  Prague Toy Museum, with an entire floor devoted to
  the Barbie doll, is another place that sounds silly but is actually great.
  After touring the exhausting Prague Castle (and just past its exit gate), it a refreshingly light attraction a vast collection of all things
  Barbie, dating back to 1959, with social commentary. Looking
  at the buxom first edition figure, you can understand why these sirens
  of capitalist discontent that objectified women bodies weren allowed here until
  1989. gay sex toys

  Realistic Dildo My dad loves steak and meadium rare
  burgers and our family would just eat meat and a side vegetable for years.
  Then recently I got sick of the meat when my dad cut out
  carbohydrates from his diet. McDonalds. Indifferent, I
  haven seen too much news about her or anything. The most I have to say is that
  that teddy bear outfit creeped me the hell out, and she could twerk a little bit less.
  Eh most people do it now, but there more to life
  than just da booty. The ex keeps calling me. He told me he wants to kill
  himself {I called his mom], he told me he wants things to work
  out, etc etc. I’msure you can imagine all the stuff he is
  saying. Realistic Dildo

  Realistic Dildo Silicone based lubricant is not recommended with silicone products, because it can bond to the toy and ruin it.

  It depends on the purity of the silicone in the toy and the lube.
  But for safety measures, use a water based lube.
  I wanted to much to just be with him, share my body with him, but I couldn’t accept his naked ness, it seemed unreal.
  Despite how I felt, I slowly became familiar with him.

  He’d feel me up and was patient with me, which made me feel more and more comfortable with him.
  I believe with somewhat regular wear, the thong will wear down the
  fastest out of this set. The mask that comes in this
  is merely for looks and cannot be used as a blindfold as the
  wearer can easily see through the lace. Though, since this
  isn’t worn in an area that friction happens much, I think it will last a long while..
  Realistic Dildo

  fleshlight My partners and I tested this product over
  the course of an hour and it stayed nicely for the entire duration. One application at the beginning of play was all
  that was needed no extra applications were necessary. It didn’t completely absorb into my skin, and cleanup was easy with a feminine wet wipe there was very little mess and from what I could
  tell, most of the cleanup involved was fluids from my partners
  and I. Definitely get rechecked. If you have precancerous cells,
  I believe the protocol is to recheck in 3 months, but I could be wrong.
  I would look into that, for your own health. fleshlight

  sex toys The Internet remains a vital resource although it’s changed a
  lot since I was transitioning 10 years ago. More young people are coming out and advocating publicly for themselves.
  On the whole, I think some things are improving, like visibility and
  cis people acknowledging our struggles. How does the girl know when that has happened for the guy
  when using a condom? Do you feel something? As far as I know, noone I have had sex with has
  ever had an orgasm, and that makes me feel really, really terrible.
  If he does reach orgasm while inside you, chances are you will feel it, although it might not be very
  noticible, more so if you’re not expecting it.
  You should normally expect some sort of physical reaction when a male reaches
  climax. sex toys

  g spot vibrator Mr. Rabbit is made of very high quality, food grade silicone that is hypo allergenic, latex free,
  non porous, and phthalates free. It is very matte and does pick up lint,
  so it needs to be rinsed off before using unless it is stored in a lint free box or bag.

  I tolld Burt I saw ink spilld on a wite card. Burt said yes and he
  smild and that maid me feel good. He kept terning all the cards and I tolld
  him somebody spilld ink on all of them red and black.
  Sadly, I’ve never had any experience at all in my
  entire life with relationships, dating/etc. Within the last year I
  went through a few big changes (lost a lot of
  weight, look/ and feel 10x better) but I’m in a fiddle.
  I’m not the type of person to drink or take drugs at all,
  in fact I spend most of my weekends in the dorms playing computer games or board games with other people but I am lonely and quickly
  becoming very frustrated.. g spot vibrator

  gay sex toys I am exploring orgasms and how they relate to libido.

  Can they really affect your desire negatively? Recently, we were talking about
  orgasms and one person said that if they have a really good orgasm
  in the morning that they don want to haveI am exploring orgasms and how they relate to libido.
  Can they really affect your desire negatively? Recently, we
  were talking about orgasms and one person said that if they have a really good orgasm in the morning that
  they don want to have sex later that day.

  gay sex toys

  Realistic Dildo And United Nationsofficials after being reduced by more than half in the past 30
  years. The species is listed as threatened by the International Union for the Conservation of
  Nature (IUCN). Places at its largest borders]. Cherry had a job working as
  a secretary for a law firm. She transcribed legal briefs for family law cases, which were some of the most aggravating ever heard in court.
  Separated husbands and wives harassed each other in the conference rooms of the law firm.

  What’s the big deal? Apple shaved $50 off its standard battery fee in an extraordinary but limited time effort to get back in our good graces.
  It got caught in December slowing iPhones with worn out batteries a move, it says,
  that keeps the phones from unexpectedly shutting down. If you always suspected your old iPhone was getting slower,
  you were right.. Realistic Dildo

  adult store There are asexuals who don abstain entirely from
  sex as well, though many do. I was just curious because many people are living full, happy lives without sexual contact, and in the particular case of
  asexuality where there is no sexual attraction, having sex can actually be a chore or something to put up with for the sake of their relationships.
  In which case, abstinence has mainly good effects for these people, as it removes that from their lives..

  Hot_1, your worldview kind of reminds me of the worldview of the people who write the scripts for Queer as
  Folk. All straight people hate gay people (or at least have
  all kinds of misconceptions about them). All straight people are looking out for each other, and are
  out to get gay people. adult store

  dildo The tip is made out of leather (though without much of a leathery smell) and is secured
  to the shaft with some wire wrapping. It is about 5″ long, 1.5″ across at its widest point, and made of
  two pieces, which are separate at the end but sewn together where they meet the shaft.
  There’s a metal tip at the very bottom of the handle with the Spartacus logo imprinted
  on it.. I don fault my parents at all because they did what
  they thought was best at the time. By the same token, I am doing what I
  think is best based on the information currently available.Besides, I a little jealous of men who are intact.I chose to leave my sons intact because I
  do not believe in performing a medical procedure with
  potential risks simply because I am circumcised.
  I also feel that the benefits can be gained equally as well with my educating them on the risks ofI chose to leave my sons intact because I do not believe
  in performing a medical procedure with potential risks simply because I am circumcised
  dildo.

 23. human hair wigs
  It will not be strange if I now began to think, but alas!
  it was but with very little solid reflection. I had a most unbounded stock of vanity and pride, and but a very
  little stock of virtue. I did indeed case sometimes with myself what young master aimed at, but thought of nothing but the
  fine words and the gold; whether he intended to marry me, or not
  to marry me, seemed a matter of no great consequence to me; nor did my thoughts so much as suggest to me the necessity of
  making any capitulation for myself, till he came to make a kind of formal proposal to me, as you shall hear presently..

  Lace Wigs In the fourth grade or so my friend said to me, “My mom told me that two lesbians used to live in our apartment.”
  I replied, “What is a lesbian?” She said, “You don’t know?” I cannot remember the rest, but the way she expressed the sentence gave me a bad feeling about whatever this “lesbian” was.
  A second experience was at swimming camp. I remember one girl talking about another
  in the dressing room saying, “She’s a lesbian.” That comment also made me feel
  funny, almost like I knew I was one of these mysterious people and I felt a sense of shame.
  Lace Wigs

  tape in extensions Hierbij gaat het om het ten onrecht de
  nulhypothese aan te nemen, terwijl het niet waar is. Deze wordt aangegeven met
  beta. De statistische power is belangrijk om te meten, omdat het de kans is de
  nulhypothese te verwerpen wanneer het niet waar is. Anyone who is thinking about boostering before 5 should go onto youtube and google bella story.
  So sad and it will make you think twice about
  it. That said, I love that booster posted and
  could use it in the next 6 months. tape in extensions

  full lace wigs Kaiser, a leading Liberty ship builder and manufacturer.

  Kaiser teamed with aircraft designer Howard Hughes
  to create what would become the largest aircraft ever built at that time.
  The aircraft was designed to carry 150,000 pounds, 750 fully equipped troops or
  two 30 ton M4 Sherman tanks.[7] The original designation “HK 1” reflected the
  Hughes and Kaiser collaboration.[8]. full lace wigs

  tape in extensions I try to be logical because of
  a few reasons. The main one is that I see so many people just allow
  emotion to dictate opinions and that frustrating as a person trying to get a biology degree.
  I see it in family members even: “climate change isn real because I feel like the scientists are wrong”.
  tape in extensions

  human hair wigs And like the other two queens, Roxxxy has won two challenges.
  However, her “strategy” of trying to psyche out Jinkx by being
  as mean as possible seems to be backfiring. The
  pageant queen complaints last night, after performing
  poorly in the courtroom skit, that comedy was somehow an insult to drag were not only off putting, but annoying as well.
  human hair wigs

  tape in extensions Short term memory such as remembering a
  phone number you just received is generally controlled by the hippocampus and damage to it, causes short term memory to be impaired.
  Long term memory is of a different nature and doesn appear to be localized.

  There are many theories and one of the more interesting ones is by Karl
  Pribram,one of the leading researchers on memory.
  tape in extensions

  clip in extensions Ice hockey is a new sport for me. I had to leave my comfort zone to learn a new sport, and suck at it at first, as
  an adult. Now, dumb jock that I am, playing is bliss.
  Guerchy was recalled to France, and in July 1766 Louis XV granted d’on a pension (possibly a
  pay off for d’on’s silence) and a 12,000 livre annuity,
  but refused a demand for over 100,000 livres
  to clear d’on’s extensive debts. D’on continued to work as a spy, but lived in political exile in London. D’on’s possession of the king’s secret
  letters provided protection against further actions, but d’on could not return to France.[9].
  clip in extensions

  human hair wigs The part is backed with sturdy lace or open wefts, while
  the nape and sides of the cap are open between the bands.
  According to credit cards clearance, address confirmation and availabilities
  of our products. Our customer service department may
  need 1 2 working days to process your order. human hair wigs

  360 lace wigs All the lights had been turned off, and the air conditioning was on high.
  There were no signs of a robbery, or any struggle.
  All of Gypsy’s wheelchairs were still in the house.
  As for the clothing size, yeah. My body did get considerably smaller went from a 24 to a
  10 was only ever able to fit into an 8 if the
  sizing was particularly generous. Considering
  that I was so lean people wondered if I gone too far, I think
  that had to have been an excess skin issue.. 360 lace wigs

  tape in extensions I freelance and work from home.

  It helps because I can take breaks, meditate and do yoga throughout the day.
  I would never be able to do a full time job, and rarely work
  more than five hours. I guess one of the things that
  irks me the most about the ignorance of the common people is.
  Why would they build SUCH a huge wall, with an honor bound lifelong guard designed to have no political alignments and few (if any) worldly attachments?
  The wildlings couldn possibly be a big enough problem or threat to warrant
  all that. And why would they be called the Night Watch if not because of
  their position during “the long night” or a long night?
  It not like they only defend the wall at night.
  tape in extensions

  wigs We recently wrote an article on placebos at
  Brain Blogger. A recent survey of more than 200 doctors that practice in academic medical centers, showed that 45% of them had given placebos to
  patients while providing clinical care. Is this right though?
  Is giving a pateint a placebo a form of betrayal?. wigs

  hair extensions I really don know what to tell her and was wondering what y thoughts are?
  the mom has reason to worry. But not necessarily of other kids making fun of the boy.
  I not sure of his age, but the younger child, the more open the mind and the less friends care.
  hair extensions

  human hair wigs If you are not completely satisfied with your purchase, you may return unused merchandise within 30 days
  of receiving your item for a prompt refund. You will be refunded for the
  merchandise total, plus applicable sales tax paid. Return exclusions include: computer software, edible items, and items such as glucose monitors, thermometry, and some adult items which cannot be returned for health and sanitary reasons.
  human hair wigs

  U Tip Extensions So, about two months of dealing with extremely damaged hair
  that was just hanging past my shoulders and not doing much else, I’d
  had enough. I entrusted my hair to a friend of mine named Maggie, who is a FANTASTIC hair stylist, and instructed her to just chop it all off.

  I marked a point on my head where the damage appeared to stop
  for the most part right at chin length. U Tip Extensions

  full lace wigs I will work on adding pictures.

  I can’t do a bunch at a time thanks to sssssslllllooowwwww Internet!Step
  1: What You’ll NeedI wanted to use fake fur for this
  costume, and while at JoAnn’s I saw the perfect type: only it cost $17.99 a
  yard! So I sadly threw away the fake fur idea. The next morning I was folding towels when it hit: just use a brown towel (aka
  terrycloth).. full lace wigs

  cheap wigs Do not rub or wring.Wash submerges
  your wig in cool water. Mix in a small amount of Shampoo for synthetic hair.
  Soak your wig for 3 5 minutes. He doesn’t understand elementary school science.
  Anything picture evidence, any video proof is fabricated because “that’s what they want you to believe”.
  (I showed him the live stream from the space station) cheap wigs.

 24. horse dildo says:

  horse dildo
  No headaches, no spotting, and the only change I’ve noticed is now I have
  to use that “clinical strength” antiperspirant,
  because even Degree starts wearing off by the
  end of the day. It is not meant to and cannot substitute for advice
  or care provided by an in person medical professional. The information contained herein is not meant to be used to
  diagnose or treat a health problem or disease, or for prescribing
  any medication. I found myself thinking about doing horrible things to people who’d
  done nothing worse than call me names, and I got unreasonably upset with myself about
  a lost scarf (it was a present from my sister, but it was still just a scarf and I can replace it easily).
  I don’t know why I’ve been overreacting this way.
  I can recognise that I’m overreacting, but
  once the idea’s in my head it’s very hard to clear out..

  horse dildo (Privacy Policy)OpenxThis is an ad network.
  (Privacy Policy)Rubicon ProjectThis is an ad network.
  (Privacy Policy)TripleLiftThis is an ad network. Unless you are signed in to a HubPages account, all personally identifiable
  information is anonymized. Amazon Web ServicesThis is a cloud
  services platform that we used to host our service.

  (Privacy Policy)CloudflareThis is a cloud CDN service that we use to efficiently deliver files required for our service to
  operate such as javascript, cascading style sheets, images,
  and videos. horse dildo

  animal dildo Four years later, with encouragement from Mr.

  Claiborne, Ms. Heatter published her first cookbook, “Maida Heatter’s Book of Great Desserts,” for which she won a James Beard Award.
  I am absent of anything I can give you. Anything further is out of
  the question. In summation, please engage in intercourse with yourself, and heaven forbid that you are in any dire situation and needing assistance, for I will not be helpful.
  In the Air Force they had slots you could apply for on AMC hops where you
  could basically get a free flight anywhere they were flying.
  And, being that it was the Air Force, they flew everywhere regularly with the
  exception of Greenland. Does the Navy have something similar?
  I imagine it would be similar to a COD hop aboard an uncomfy C 2, but admittedly
  it is not something I know much about. animal dildo

  cock ring If this doesn’t work, sunlight is a powerful weapon against unwanted smells as
  well. Simply leave it in a sunny window for the day, and the
  smell might be gone by the end of the day.
  This also allows the toy to ‘breathe’ and air out with it being in a well ventilated area.
  Suddenly and without warning black clouds roll in, darkening the midday sky and plunging the stadium into an inky blackness.

  As dense fog rises up from under the stands caressing the ankles
  of hooded figures whose appearance result in gasps and
  screams some in fear but most in excitement. They know Doc is coming..
  cock ring

  Realistic Dildo It has a prominent head and vein/wrinkle textured shaft, balls, and girth that
  an advanced user could appreciate. Just underneath the
  balls of the toy a suction cup is located to lock the toy into place while in use so Mr.
  Just Right doesn’t get a chance to get away from you!
  The cord for the controller comes out at the base of the shaft in the left
  side where the balls begin and is about 28 1/2″ long so it gives you a little room to work with. Ladies: are you normal around teh dudes? (Survey says: “no;
  when I see a desirable man, the first thing I do is think of what eating disorder
  I can adopt next, provided that said eating disorder is currently en vogue.
  Then I read Glamour and Cosmo to tell me how to more expediently fuck
  up any chance at a decent relationship. Then I renew my subscriptions!” Meanwhile, ‘teh dudes’ are reading the same articles in reverse, courtesy of Maxim and GQ.). Realistic Dildo

  horse dildo For other inquiries, Contact Us. To see all content on The Sun, please use the Site Map. The Sun website is regulated by the Independent Press Standards Organisation (IPSO). It’s foolish what I did but I just don’t understand people sometimes. After I told him, he just stopped me and gave me a big hug and told me that I was beautiful. I guess it could be that he said “Saigon” instead of
  the usual “Chinese” assumption. Her scene with Jessica schoolgirl xxx mpeg free Jaymes is award worthy and she simply destroys Nakita Kash.
  This new series features male teens sex drive various erotic vignettes told in the inimitable Clark
  style. Old Man Porn RSS Feed PL I adolescent l skateboards DON HAVE
  ANY WORDS. horse dildo

  adult store The head is quite large and I like to use the edge of it
  on my clit. This means that the rest of the head is blocking the entrance to my vagina, so it’s hard to thrust with
  a toy without bumping repeatedly into the wand and.
  Let’s just say it leads to frustration and sometimes disaster.
  Sperm can live for about 20 minutes outside of
  the body; so it is possible that if he had some on his fingers and then touched your genital area, you could become
  pregnant. However, if it has been less than 72 hours since that incident happened, you can get Emergency Contraception ask your doctor
  about it, and he shouldn’t have any problem giving you a prescription. I’m not positive of how long you have to wait before taking
  it, but the directions inside the box should tell you.
  adult store

  g spot vibrator Ultimately, if your biggest beef with hetero porn is
  simply that the male actors are often bland or ugly looking,
  then this might be for you. Or if you like long haired French guys, there a brief bit in the beginning where
  JVJ speaks in French. Too bad it the only instance.
  “There was a lady in her 80s who was outraged by it. 679215 Registered office: 1 London Bridge Street, London, SE1 9GF. “The Sun”, “Sun”,
  “Sun Online” are registered trademarks or trade names of News Group Newspapers Limited.

  g spot vibrator

  penis pump I would have very few sexual thoughts. But as I said previously, I can’t imagine myself doing any REAL
  sexual things with another girl. I counted down the days for this one to come in the mail, and when it did
  you better believe it got used within hours of landing on my door step.

  This is the perfect gift for your man, or the
  perfect toy for you to use on him to enhance the fun in the
  bed. I will love the fact that you want to use this on him!.
  Think about this: You ready to double your taxes? Nobody
  is going to do that. Everyone is for it until they realize whoa.
  The cost. penis pump

  animal dildo Third, because I receive loads of one sentence PMs asking me
  what the Birthday Club is, how to participate, where to find it, etc.

  (basically questions that could ALL be answered by reading any of
  the shout outs already posted), I wanted to post a complete list
  of the ‘rules’ and FAQ in one place for easy reference.
  It’s the boring part of this post but completely necessary.
  I know there have been a lot of crappy reviews
  going into the task market, me being an editor for two days, I saw a few
  behind the scene reviews, and also hearing it. What about if instead of offering us points as soon as we submit a review,
  why not reward us with the points once the review is published?

  I know it would take a little bit of more time and be somewhat
  like the mentor program, but if the review is crappy, the task market just wound up with a crappy review, that will
  probably get pushed back to the reviewer, who possibly has already taken the points
  and ran. At Least if the points were not awarded until
  after the review is published, the review could
  be pushed back until it was a little bit better done, if they care to do it,
  if not, well then that one less person who has
  written a crappy review and ran with the points animal dildo.

 25. lace front wigs
  You can click this link: How To Choose Right ColorQ2: Does
  the hair have the color difference?A: Please understand due to different
  color settings of each monitor, pictures may not reflect the
  actual color of the item. All pictures were taken by ourselves, the hair you’ll get
  is just as following pictures show.Q3: How to Easy Install clip in hair Extensions?A:
  Clip In Extensions are an easy and quick way to add length and
  volume to your own hair, Step By Step Guide to Installing Clip in Hair Extensions.
  You can click this link: How To Put It OnQ4: Can I color my hair extensions?Since the
  hair extensions are made of 100% remy human hair, they can be dyed a darker color or toned by a professional hair colourist.

  hair extensions Simply remembering to put some food in your cat’s bowl is only the beginning.
  You must also decide what kind of food to feed your cat.

  Homemade Cat FoodIn this section, we will compare the benefits of store bought cat food and homemade cat food.
  The Earl is pointing to one without a coronet but hanging on the
  main branch, indicating the directness of his and the Viscount’s descent.
  As a pointed addition, Hogarth has added a broken off branch a previous marriage
  outside the nobility that was disowned not something that would normally be displayed on a
  family tree. This could indicate that the disowned marriage was morganatic, an ironic commentary on the present “Marriage Contract” between the noble but
  nearly bankrupt Earl and the rich but vulgar merchant.Visible through the window is the cause of the Earl’s present financial pressure; he is having an extravagant new home built.The new house is intentionally
  in the neo Palladian style which Hogarth despised and thought degenerate, and often made the
  butt of his satire. hair extensions

  cheap wigs So the experiment was designed to be an ANOVA with species vs cage baffle type, with cinderblocks as a random blocking factor.
  I added the plaster blocks in case the baffles didn work, or the effect of blocking was high.
  I decided to stick with it and do the ANCOVA because
  I thought it was more descriptive of the situation..
  cheap wigs

  cheap wigs human hair He worked as a reporter for WBBH TV in Fort Myers, reporter/anchor in Miami with WSVN, and as a reporter
  at WCPX TV (now WKMG TV) in Orlando. In Los Angeles,
  California, he was a correspondent for A Current Affair. He joined
  the Fox News Channel at its inception in 1996.Smith
  has been assigned to cover many major news stories during his career.

  cheap wigs human hair

  Lace Wigs After Bern’s death, Harlow began an indiscreet affair with
  boxer Max Baer who, though separated from his
  wife Dorothy Dunbar, was threatened with divorce proceedings
  naming Harlow as a co respondent for “alienation of affection”, a legal term for adultery.

  After Bern’s mysterious death, the studio did not want another scandal and defused the situation by
  arranging a marriage between Harlow and cinematographer
  Harold Rosson. Rosson and Harlow were friends and Rosson went along with the
  plan. Lace Wigs

  360 lace wigs My sister and I must look like both our mom and our dad.
  People that only know my mom say I look just like her, and
  people that only know my dad say I look just like him.
  And they tell my sister and I we look alike, thought we were twins when we were younger (we 19 months apart), and neither of us sees the resemblence
  to the other sister. 360 lace wigs

  wigs Keenan’s mother suffered a paralyzing cerebral aneurysm in 1976, when Maynard was
  11, which would later serve as the inspiration for creative works such as Tool’s songs “Jimmy”
  and “Wings for Marie” as well as A Perfect Circle’s “Judith”.[8] A few years later, she persuaded Keenan to live with his father in Scottville.
  Keenan considers this “the best move [he] ever made”.[5] In 1982, he graduated from Mason County Central High School in Scottville,
  where he was a member of the wrestling team. Bill fund his dream of attending art school.[5] By
  this point, he had lived in Kansas, Michigan,
  New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, and Texas.[10] He initially served in the
  Army as a forward observer before studying at West Point Prep School from 1983
  to 1984.. wigs

  clip in extensions But demand grew so rapidly that she moved to mass production techniques within a year,[2] and soon almost all of the doll heads were
  made out of composition. Tammen Company in Los Angeles, and distributed in the
  east by the Arrow Novelty Company in New York City.[4]
  Starting in the 1940s, the faces were made of plastic.[5] McAboy supervised production of the dolls until she retired in 1952.One method of determining
  the production date of the dolls is by studying the footwear.

  For example, the earliest dolls from around 1913 had mocasins made of leather.

  clip in extensions

  human hair wigs This is a great article, Victoria.
  Its amazing how when taking a step into frugality leads
  you to the next and how freeing it can be! As you indicate
  here, frugality does not have to mean living without.
  It simply means getting the best deal for your
  time and investment. human hair wigs

  wigs for women Warming Tips: This Wig comes with the elastic strap.
  This provides additional comfort, as well as confidence your wig won’t
  fall out, or get blown away by wind.Capless Wigs Cap Construction AdvantagesOpen cap wigs are
  also known as “capless” wigs because of their light weight and airy,
  cool feel. Open cap construction provides a secure, comfortable fit by combining featherlight, close fitting cap materials with a well ventilated design. wigs for women

  360 lace wigs Purdy is a cat enthusiast who owns mostly valuable breeding stock.

  Nancy determines a hoax is afoot, attacks are occurring at the charity show,
  and the mysterious tapping sounds continue. Could they be coded messages?The original Russell H.
  That kind of the problem here. Bias exists on both sides, no doubt about that.
  But there a big difference between each side. 360 lace wigs

  human hair wigs If worshipping women as ethereal godesses
  because they are “beautiful” and otherwordly is what does
  it for you then it may be hard to find a woman for
  whom you can be a real partner. But since you said that so far this is just fantasy and porn for you I suspect that
  your interests might expand later. You may
  come to love sexually servicing women, or to letting them
  take their pleasure from you (with chest harness and wand?).
  human hair wigs

  full lace wigs Leto is a clown. He spent thirty minutes telling the crowd to jump
  up and down and wave hands and do various stupid things without playing music.
  They played 4 songs and when Leto walked through the pit and front rows
  during one of the songs (I was in the pit) he threw a punch at
  some girl that tried to reach out an touch him.
  full lace wigs

  clip in extensions Nonwhite women are, across the board, told that a proximity to whiteness is a proximity to beauty.
  Dark skinned women like Gabourey Sidibe are photoshopped to make
  their skin look lighter and brighter. Skin bleaching products promise glowing,
  pale skin, scarring and kidney damage be damned.
  clip in extensions

  wigs online What I really could have used is this article, “Is it possible to become a morning person?”, created
  by Mattress Advisor. (While you at their site, don miss their
  amazing sleep guide for parents. It pretty exhaustive, from how to establish a healthy bedtime routine for your child to sleep problems that arise with age.) wigs online.

 26. lace front wigs
  The Crown area has fine wefts allowing for the air to breathe, which has
  then been delicately covered with a sheer netting for structure comfort.
  There is also a soft, finishing strip at the edge of the wig,
  so that it will sit comfortably against your skin. At the crown area is a circular section of sheer MONOFILAMENT.

  clip in extensions Small references to Steed’s background were occasionally made.
  In series three’s “Death of a Batman” it was said that
  Steed was with I Corps in the Second World War, and in Munich in 1945.
  In series four episode “The Hour That Never Was”, Steed attends a reunion of
  his RAF regiment. clip in extensions

  costume wigs To get likes you have other artists
  or anyone with an account follow you and promote your work.

  It a little like reddit in that way, the best art rises to the top by way of social interaction. Redbubble,
  which I also use, has none of the social aspects and as such is much less of a
  hassle. costume wigs

  hair extensions I am able to afford your great wigs, when I was once sure I could
  never afford to purchase a wig. My wigs are beautiful, easy to care for,
  and I get so many compliments on my hair.
  No one ever thinks I wearing a wig! I be a happy, happy customer for many years to come!!!.
  hair extensions

  hair extensions My perma bun and pjs seem to be the only comfort of a stable life these
  days. So, to say the least, I understand on a measurable degree that maybe I become the I once said I would
  never be. Vanity aside, I think its just another way of coming into motherhood..
  hair extensions

  full lace wigs The ileostomy bag. Request an ileostomy nurse ASAP.

  This new addition to your life has tons of quirks to figure
  out to prevent you from having more issues in the future.
  Waist length black wigsGet a cutip and take the black eye shadow and draw a line straight from the inner edge of your eyebrows
  to the inner corner of your eye to the edge of your outer nostril (see pictures for example).
  The bolder and darker the line, the better. Trust me. full lace wigs

  lace front wigs In that racially divided neighborhood, a car driven by a Jewish man veered onto a sidewalk and
  killed a 7 year old Caribbean American boy who was learning to
  ride a bicycle. The accident and the delayed response of emergency medical
  personnel sparked protests during which a Jewish student visiting from Australia was stabbed on the street by a group of black youths.
  Days of rioting ensued, exposing to national scrutiny the depth of
  the racial divisions in Crown Heights. lace front wigs

  cheap wigs human hair It strange you keep calling her a “sex worker.” Do you call drug dealers pharmaceutical agents?
  The fact is that she is a criminal. Whether or not you agree that prostitution should be illegal, what she is doing is illegal and
  she is putting herself and him in a lot of danger by continuing that work.
  Not only that, she is choosing a type of sex work (prostitution with a pimp) that has historically been known for violence, exploitation, and other illegal activities in addition to prostitution..
  cheap wigs human hair

  U Tip Extensions The old outfit that I took apart had the zipper in the front, I switched it to the
  back. It will be less noticeable this way.

  I cut a big space in the back for the zipper. It seems to be that many SIDS are actually suffocation but classified as SIDS because
  nobody was able to say 100% that it was indeed suffocation. Accidental suffocation in an infant is very difficult to prove because it
  takes such little force or obstruction unlike with an older person. For a
  mother to know her baby suffocated either at her
  own fault or the fault of an object in the sleeping area would
  be too much to handle I think, maybe it best to be classified
  as SIDS. U Tip Extensions

  tape in extensions Throughout the 18th and 19th centuries, “dance masters”
  trained dancers. The dance masters were all male and traveled from town to town teaching dance along with other life skills that
  applied at the time. Dance masters formed both the
  set and ceili dances, as well as the first schools of Irish dance.
  tape in extensions

  costume wigs They stood in a row in front of Mrs.
  Darling, with their hats off, and wishing they were
  not wearing their pirate clothes. They said nothing,
  but their eyes asked her to have them. That morning she posted it on facebook.
  My apt wasn until the afternoon! I was so unhappy and had a ton of phone calls to
  deal with. With number two on the way now we made sure to specify that she had to wait until I put it on Facebook..
  costume wigs

  costume wigs If you’re nervous, he just kind of chills you out.
  You know I didn’t know that he was a director before I started this.
  He’s made a documentary about encouraging people to make films.

  Howard visited the International Space Station as a Payload Specialist
  on Expedition 31. He has the unwanted astronaut nickname “Froot Loops” (he had wanted
  the nickname “Rocket Man” and to that end installed
  the ringtone for Elton John’s song “Rocket Man”, but astronaut Mike Massimino overheard Howard’s mother telling Howard that
  his Froot Loops were getting soggy during a NASA Skype conversation and pinned that nickname on him).[15] At first,
  NASA canceled his flight, to Howard’s great relief, but then the mission was moved
  up, causing Howard and Bernadette to move up their wedding.
  A very nervous Howard is launched into space.
  costume wigs

  costume wigs I may have the month wrong, but I think it was July 2014 when I
  did a study of all of the movies that came
  out (I only counted movies that made it to fandango and
  weren exclusively part of film festivals). I then rigorously researched
  them, and broke them down into “Main Protagonist”, “Main antagonist”, and
  if applicable “protagonist sidekicks”, “antagonist sidekicks”.
  This left some grey area, as I didn really have
  a great definition for what counted as “a starring role” that wasn “the lead role”.
  costume wigs

  I Tip extensions She is known for playing Peggy Bundy on Married.
  With Children, Leela on Futurama, and Cate Hennesy on 8 Simple
  Rules. In the latter role, Sagal worked with John Ritter until his death, leading to
  Sagal’s taking over as the series lead for the remainder of the show’s run. I Tip extensions

  human hair wigs This is one of the few projects that
  really can’t be modified for older kids, unless you can find a significantly bigger bear.
  However, you may be able to modify a kids’ bear costume for a similar effect with the right colors and details.
  It contains a wide variety of fall autumn projects and ideas that kids and adults can make out of real acorns.
  human hair wigs

  cheap wigs Short, straight, lustrous ponytail attaches with clip
  on comb or optional drawstring bun base. The style is also reversible.
  Depending on which direction it is applied, it appears more or less wavy.
  Since the couple of 10 years announced their decision to divorce, Jon love life has been the
  focus of much tabloid fodder. There have been rumored affairs with a school teacher, his children nanny, Star
  reporter Kate Major. And of course his jet setting romance with his 22 year old Hailey Glassman, who
  is the daughter of his wife plastic surgeon. cheap wigs

  human hair wigs He made it a habit to really delve into every aspect of my day with Liam.
  He was and still is my rock!Smaller but still helpful things were:
  Mommy’s Bliss Gripe Water. Liam stays calm when he has his binky but he
  just won’t take it when he’s super cranky, but when you dip it into the gripe water, he takes it and calms
  down right away human hair wigs.

 27. fleshlight says:

  fleshlight
  To apply, you must first shake the bottle very very well.

  The roller ball doesn’t roll very smoothly, so if you do not shake the bottle enough, it is hard to
  apply. The roller ball frequently seems a little
  stuck, but if I remember to shake the bottle, it moves decently well and I
  get a nice application of the deodorant.. I feel like i can talk
  to him about anything and everything and he doesn’t make me feel like a weirdo for feeling the way i do.
  He’s defineatly what keeps me “above water”. It’s really important to look after
  yourself before your partner tho.

  penis pump I bought her a rabbit vibrator a while back that she was never able to
  insert no mater what we tried. We even tried a lubricated condom AND astroglide, but no
  luck. She said it was too big around. Being open and honest with
  each other about situation is the only way
  to enable the relationship to develop continually. Sometimes, talking to
  a person who has worked with people with physical disabilities can be helpful; especially if the disability is later or quick onset (such as degenerative or from an accident), rather
  than one the person has had since birth. It’s always OK to seek
  outside opinions and assistance. penis pump

  animal dildo I resisted having kids for a long time because I was terrified it would affect me.
  And I thought, I’m going to try to get through this without even noticing.

  That little brat in the other room. Dozens of abuse and
  sexism allegationshave also been made by top Hollywood women including Cara Delevingne
  and Kate Beckinsale. 679215 Registered office: 1 London Bridge Street, London, SE1 9GF.
  “The Sun”, “Sun”, “Sun Online” are registered trademarks or trade names of News Group Newspapers Limited.
  After my proper relationship ended, I found myself taking naps after classes with Frosh in my tiny dorm room.
  I had been the one who pushed him against the wall at the party for a sensual
  kiss delicately flavored with Malibu and THC,
  I had invited myself to his room under the pretense of watching V for Vendetta for the hundredth time, just so
  I could kiss him again; I needed to know
  his attraction was about more than my being a pushy broad.
  So our naps would involve me lying on top of him, breathing in his scent, cologne mixed with
  cucumber melon lotion, feeling his hands on my back and his hard on against my leg.
  animal dildo

  adult store These are called “Magic Silk” and although
  it does not indicate on the packageing or the briefs what the
  “magic” is, I think it may be that these have stretch built in to them.
  The only information on the small, usual briefs box is that these are 100% silk; they are made in China and
  washing instructions (machine wash, use the gentle cycle with cold water.
  It says that they can be tumbled dry but do not twist
  them. This service is provided on News Group Newspapers’ Limited’s Standard Terms and Conditions in accordance
  with our Privacy Cookie Policy. To inquire about a licence to reproduce material,
  visit our Syndication site. View our online Press Pack.
  adult store

  male sex toys I’ve also had problems with my pills. I took
  them and had no trouble for about 6months then cut my ‘7 pill
  free days’ short by 2 days, i also have to admit to taking 2 pills once
  in the few days after as i’d missed a day, but even that didnt seem to cause any problems.

  Then 2 weeks later i get spotting. Depending on how insurance, health
  care, and policy work in your country, you will likely need “clearance” for
  gender confirmation surgery. Typically that involves consultations with a therapist who specializes
  in transgender issues, in which you’ll discuss the risks and benefits of surgery and talk about your relationship with gender.
  Some insurance companies or national health plans require a diagnosis of
  “gender dysphoria” or “gender identity disorder” before they will cover your surgery..
  male sex toys

  sex toys The “Chocolate” is easy to care for. When you are finished playing, simply wash the vibrator in warm soap and water and gently dry
  it off. Since the controller is separate and never gets wet/lubricated, it does not need to be cleaned.
  I have tried it with my g/f. I can say I don like it but it has
  made our life very complicated. My b/f enjoys watching strap
  on with my g/f and me. This high impact, severe storm is already producing widespread
  damaging winds in the upper Midwest and Great Lakes. High
  wind warnings are in effect across parts or all of at
  least 10 states where sustained winds of 30 50 mph are likely,
  with gusts to over 60 mph possible. Significant airport delays and cancellations
  are likely in Minneapolis, Milwaukee, Chicago,
  Indianapolis, Detroit (especially later today) and
  smaller surrounding airports. sex toys

  Realistic Dildo For other inquiries, Contact Us. To see all content on The Sun, please use the Site Map.
  The Sun website is regulated by the Independent Press Standards Organisation (IPSO).

  It really doesn’t sound like you’re being treated well.
  I think you’ve got it when you say you love yourself and need
  to take care of yourself though. Sometimes the things we need to
  do to accomplish those goals hurt but we’re better off in the long run for doing them.
  I had never owned an outfit with garters, and let me tell you, they
  take some practice! It took me at least 10
  minutes to get this outfit on to where I was
  presentable. The garters are of great quality but they were very hard to get on!
  Another beautiful little addition to this outfit is the pretty rhinestone heart that sits
  in between the breasts. A little bit of sparkle is perfect for this completely red get
  up!. Realistic Dildo

  cock ring Penis size does not matter at all. I literally have never come across a penis I haven wanted to fuck and fellate.
  All penises are pretty damn great and there shouldn be a stupid
  chart telling most men that they are not acceptable just because of something so trivial that has
  no bearing on how good of a lover they actually areThis chart is absolutely ridiculous and actually pretty
  degrading to men. The second time I used the lube was just for regular masturbation and the
  lube amazed me again. With other lubes I normally would have to reapply more at some point to continue my session,
  but with this lube I did not and was able to make it though my session without having to reapply even once.
  My hand was very slick from the lube, and it made stroking myself
  very easy in any way that I wanted.. cock ring

  penis pump They are appropriating illnesses that they probably know very
  little about. And certainly have no business behaving as if
  their shyness is a mental illness. This shouldnt
  be appluaded and upvoted. One of my older cousins is 17, and her boyfriend is the father of her child,
  and she is getting married to him in a few months during the fall.
  It was an accident (breakage in condom, of all things!) but she
  still wants to keep the child, and her parents are going to support her.
  They live in MI, and I guess from what I hear (and I
  could be wrong, I live about 750 miles away!!) they are allowed to be wed because of the “loop hole” in the states laws.

  penis pump

  adult stores near me “I’ve been to so many places where the managers and waiters have been irritated and annoyed,” Ms.
  Oddenino said. “Too often, they don’t understand the gravity of the situation. The Insatiable Desire is not large or intimidating in any way. The measurements on the product page are accurate. The head of the toy is a bit thicker than the shaft. My husband used this sleeve on his penis, and it felt great for me. When it was inserted, it felt very filling and made me have several orgasms quickly; it stimulated parts that were not usually stimulated during our regular sex. We used it in several positions, but it seemed like it felt better to me when we were having sex doggystyle adult stores near me.

 28. sling tv says:

  Hello, just wanted to tell you, I liked this blog post. It
  was helpful. Keep on posting!

 29. I Tip extensions
  I think the main thing is that she not yet at the same level as the other queens
  she surrounds herself with. She doesn do 1000 jokes
  a minute like Bob and she doesn necessarily have Cracker super quick wit.
  She get there eventually, she just needs her signature style of humor..

  lace front wigs We actually spent almost nothing this year.
  My older daughter is wearing an old costume of mine that my mom saved, and my younger daughter is wearing her sisters old costume that came originally from her cousin. So I got off easy this year.
  Accepting that my time as a People reader
  had maxed out, I decided to start writing about
  mature celebrities those 40 and older. I thought back to my childhood when I’d
  watch Good Morning America and dreamed of one day becoming a
  Hollywood gossip reporter like Rona Barrett. Forty years
  later, I now wish I had aspired to something loftier like a doctor,
  lawyer, or nuclear scientist but too late now so here I
  go! I’ll start with three mature celebrities who have stood the test of time and are still making headlines
  today: Rosie O’Donnell, Dick Van Dyke, and Burt Reynolds..
  lace front wigs

  wigs online Unetbootin usually works for me, oddly enough in the many years
  of using it this is the first time it gone wrong. We took the opportunity of it not working to show contrast from the Linux
  side, and tried to seperate that out with the extra bits clip.
  However, I definitely should have addressed Unetbootin not working for Windows users and explained some alternatives before moving on..
  wigs online

  wigs online With his dying breath, Valmont asks Danceny to
  communicate to Tourvel by now near death his genuine love
  for her. He gives Danceny his collection of intimate letters from Merteuil;
  all of Paris learns the entire range of her schemes and depredations.
  Humiliated at the opra by her former friends and sycophants, Merteuil flees the city in disgrace.
  wigs online

  tape in extensions I was a little girl, I played with my Barbie in her playhouse, sending her and Ken on dates that always ended
  with a goodnight kiss, Galia writes in the Huffington Post.

  Had fond times with my Barbie, and I admired her perfect blonde locks and slim figure.
  Barbie represented beauty, perfection and the ideal for young girls around the world.
  tape in extensions

  human hair wigs TS: I think off the top of my head, the lowest common denominator would be that they are master filmmakers who create their own worlds.
  That the thing that I feel, as a film fan,
  what draws me forward. It a really delicious thing to know someone work
  as well as I knew Jim for example, before I met him. human hair wigs

  cheap wigs human hair Oh, also I haven been able to find an updated source, but
  as of week 15 last year Dion Lew is was 1st in average yards after contact per attempt, Blount was 2nd.

  There was a reason our running game the last 2 years had been so much better,
  and it wasn our OL. We had guys that could avoid tackles after contact, which was important because contact was happening at or behind the line of scrimage often..
  cheap wigs human hair

  360 lace wigs Promising Review: “Bought two of these and will be getting another for my kids. I was surprised when it arrived on how well made it was and sturdy the suction cups are. It really helped clean up our shower, and I love having my stuff separate from my wife. 360 lace wigs

  Lace Wigs So please review all pics and ask any questions prior to bidding/buying. Please remember that I sell vintage items w/ collectible purposes in mind. I also use plenty of large bubble wrap, air bags, and styrofoam when packaging so I charge $1.00 1.50 for shipping and handling. Lace Wigs

  hair extensions The character of Cindy was similar enough to Chrissy, however, that producers could use scripts already written with the Chrissy character in mind. Harrison debuted on Three’s Company in the episode entitled “Chrissy’s Cousin” (season 5, episode 7).

  She enters as Jack and Janet’s new roommate after Chrissy’s departure.
  hair extensions

  lace front wigs The 2nd AD may also direct background action and
  extras in addition to helping the 1st AD with scheduling,
  booking, etc. In the American system there are 2nd 2nd assistant director (2nd 2nd AD).
  The industry is notorious for unusual accounting methods
  which are collectively labelled Hollywood accounting.

  lace front wigs

  hair extensions Top Notch by Jon Renau is a hair piece that adds
  vivacious volume and mixes naturally with your own hair.

  Worn on the crown, this topper integrates with your own hair to
  add body. It features a monofilament base that allows multidirectional styling and lets
  you part your hair where you want. hair extensions

  wigs for women Thank you for that thoughtful comment. : )Genna East 31 hours ago from Massachusetts, USAHello.
  Nice to see you, and thank you for that kind comment. Under his
  leadership, the Ontario PC Party has won five by elections, including two seats which had been previously held by the governing
  Liberals Sault Ste. Marie and Scarborough Rouge River.[46]On January 24, 2018, Brown was
  accused by two women of engaging in sexual misconduct, which dated back to the time he was a federal MP.

  Brown denied the allegations and initially refused to step down.
  wigs for women

  cheap wigs Now, you not going to be able to just pick
  it up and play. It take nearly as much work to get your your current level of banjo ability
  on mandolin. That said, it will inform your
  playing and give you more musical flexibility.
  Winner must respond to email notification within 72 hours to claim prize.
  Open to legal residents of the 50 US and DC, 18 or
  older. Sweepstakes ends 11:59pm ET on Friday, December 5th.

  cheap wigs

  human hair wigs Topaz by Louis Ferre is a classic 100% human hair monofilament bob beautifully cut to fall just onto the shoulders.
  Created of specially harvested 100% Chinese human hair that naturally feels
  silky, like European hair. A monofilament cap provides the illusion of natural hair
  growth and offers parting versatility. human hair wigs

  wigs for women In a way, the musical’s outlandishly complicated plot
  parallels the hoops LGBT couples in various states with varying laws
  have to jump through. The idea of ZaZa, the show star, in drag as a Leave It to Beaver like homemaker hosting a
  dinner party for her homophobic in laws is no less bizarre than a gay couple getting married in California and coming back home Virginia only to have their marriage
  maligned by the state government and recognized by the federal government.
  How many times have LGBT activists warned anti gay bigots that “one day, when this is all over, you going to look back and feel so silly?” Every day is that day at La Cage aux Folles..

  wigs for women

  cheap wigs If there are children around at this point, they should not be near the hot candy.
  As soon as your candy reaches this stage,
  grab an apple. Tilt your pot allowing the candy mixture to move
  to one side of the pot. I’m about six months
  into my job, and I’m loving it. My coworkers are awesome, my manager is great
  at calling bullshit whenever our team is asked to do something ridiculous
  or out of scope, and I’ve already gotten a raise.
  I feel like I have a ton of room to grow in my position as well..
  cheap wigs

  wigs for women Or your head could be infested with tiny
  parasites that are feeding on your blood.
  Although the latter case might sound a little terrifying, it’s really just an inconvenience, much like
  dry scalp or an allergic reaction. Those little
  parasites are called head lice, and aside from making your head itch, they aren’t going to cause you any harm wigs for women.

Leave a Reply

Your email address will not be published.