ទំព័រដើម » ច្បាប់ និង រដ្ឋបាល (Page 3)

ប្រកាសទទួលស្គាល់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវបណ្តោះអាសន្ននៃរាជបណ្ឌិតសភា កម្ពុជា វគ្គ១ ឆ្នាំ២០០៨

ប្រកាសទទួលស្គាល់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវបណ្តោះអាសន្ននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា វគ្គ១ ឆ្នាំ២០០៨

ប្រកាសទទួលស្គាល់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិត សភាកម្ពុជា

ប្រកាសទទួលស្គាល់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់រាជបណ្ឌិតសភា

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់រាជបណ្ឌិតសភា ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់គោរម្យងាវិទ្យាសាស្ដ្រនៃរាជបណ្ឌិត្យ សភាកម្ពុជា

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការផ្តល់គោរម្យងាវិទ្យាសាស្ដ្រ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកបណ្ឌិតសភានៃរាជបណ្ឌិត្ស ភាកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី លក្ខន្តិកៈសមាជិកបណ្ឌិតសភា

ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ

ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ ដោយឯឧត្តម ត្រឹង លីម (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង) និងជា ជំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ១-និយមន័យសាធារណៈ

ពត៌មាន​លម្អិត »