ទំព័រដើម » ច្បាប់ និង រដ្ឋបាល (Page 2)

ព្រះរាក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះរាក្រឹត្យតម្លើងកាំ ឧត្តមមន្រ្តី ឆ្នាំ២០១៩Download

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសកកម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេស

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់របបបេសកកម្មក្នុង និង ក្រៅប្រទេសDownload

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់ បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជ ការស៊ីវិល

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែប្រាក់បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលDownload

ច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលDownload

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ

គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃDownload

គោលនយោបាយសម្បទាន ដីសេដ្ជកិច្ច

០០៥. គោលនយោបាយសម្បទានដីសេដ្ជកិច្ចDownload

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំមន្ត្រីរាជការ-ឆ្នាំ២០០៦

អនុក្រឹត្យតម្លើងកាំមន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០០៦

ប្រកាសតែងតាំងស៊ុប-ឆ្នាំ២០០៧

ប្រកាសតែងតាំងស៊ុប ឆ្នាំ២០០៧

ប្រកាសតម្លើងកាំមន្ត្រីរាជការឆ្នាំ២០០៩

ប្រកាសតម្លើងកាំមន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០០៩

តម្លើងកាំមន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០០៨-០១

ប្រកាសតម្លើងកាំមន្ត្រីរាជការ ឆ្នាំ២០០៨-០១