ទំព័រដើម » បណ្ណាសារ » កម្រងស្នាដៃបកប្រែ

ទស្សនាទានរបស់ នីកូឡូ ម៉ាឃីយ៉ាវេលី ​(Niccolo Machiavelli) ស្តីពី វិធីគ្រប់គ្រងរដ្ឋ

ដោយ៖ លោក ប៉ាន់ វុត្ថា (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ទ្រឹស្តីអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួន និង ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិនិយោគនានា

ដោយ៖ លោក ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិត ផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្ដនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

កម្រងស្នាដៃបកប្រែ

កម្រងស្នាដៃបកប្រែ