ទំព័រដើម » ចំណេះដឹងទូទៅ » ចំណេះដឹងខាងអក្សរសិល្ប៍-សិល្បៈ

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

 (…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

អក្សរសិល្ប៍ព្រាហ្មណ៍និយម

ដោយ៖លោក ឃិន យ៉ង់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

លេខាអចិន្ត្រៃយ៍វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

១- ប្រភពព្រហ្មញ្ញសាសនា

សាសនាព្រាហ្មណ៍

«អប្សរា» ពីទេវកថាឥណ្ឌា មកចម្លាក់ និង របាំតន្តីខ្មែរ

«អប្សរា» ពីទេវកថាឥណ្ឌា មកចម្លាក់ និង របាំតន្តីខ្មែរ “APSARA” FROM INDIAN MYTHOLOGY

ចំណេះដឹងខាងសិល្បៈ

ចំណេះដឹងខាងសិល្បៈ