ទំព័រដើម » រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រង » ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជា (១៩៨៧-១៩៩១)

ដោយ៖ ទុយ យូឃីម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ)

អនុប្រធានផ្នែកវិទ្យសាស្រ្តអប់រំ

ពត៌មាន​លម្អិត »

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយ៖ លោក មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ)

ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

សន្ដិភាវូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ ១៩៩៨

ដោយ៖ លោក ទុយ យូឃីម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យសាស្ត្រនយោបាយ)

អនុប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

ការអប់រំ និង ការអភិវឌ្ឍនៅម្ពុជា

ដោយឯកឧត្តម កង ឱម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ)

ជំនួយការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅតាមសម័យកាល​

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា CRRICULUM DEVELOPMENT ដោយឯកឧត្តម កង ឱម (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ) សាស្រ្តាចារ្យវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ និងជា

គុណភាពឧត្តមសិក្សាក្នុងពេល​អនាគត

គុណភាពឧត្តមសិក្សាក្នុងពេលអនាគត (QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN THE FUTURE)

 

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល

 

 

ដោយលោក មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ) ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ