ទំព័រដើម » រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រង » ផ្នែកនរវវិទ្យានិងជាតិពន្ទុវិទ្យា

ដំណើរសមាហរណកម្មជនជាតិដើមភាគតិច ទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅខេត្តរតនគីរី (…បន្តមកពីលេខមុន…)

Download

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

 (…បន្តមកពីលេខមុន…)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយ៖ លោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា

ដំណើរសមាហរណកម្ម ជនជាតិដើមភាគតិច ទៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរ នៅខេត្តរតនគីរី

អត្ថបទនេះជាស្នាដៃស្រាវជ្រាវរួម ដែលដឹកនាំការស្រាវជ្រាវដោយ​លោក ឆេង វណ្ណារិទ្ធ (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច) ប្រធានស្តីទី​វិទ្យាស្ថានមនុស្ស និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ

រចនាបថក្នុងការនិពន្ធប្រលោមលោកខ្មែរ ដោយលោក នេត ចំរើន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍) មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

អក្សរសិល្ប៍វិទ្យា

អក្សរសិល្ប៍វិទ្យា LITEROLOGY

 

ដោយលោក ហាក់ វ៉ាន់ដារា (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍) ប្រធានផ្នែកនរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ

ផ្នែកនរវវិទ្យានិងជាតិពន្ទុវិទ្យា

ផ្នែកនរវវិទ្យា និងជាតិពន្ទុវិទ្យា