ទំព័រដើម » រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រង » ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា

ទស្សនៈខ្មែរ ស្ដីពីចំនួនលេខ (The Khmer Thought on Numbers) (…បន្តមកពីលេខមុន…)

Download

ទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈ

ដោយ៖ ប៉ាន់ វុត្ថា (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

ស្ថានភាពកុមារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

ដោយ៖ ឈុន​ ផាវ៉េង (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវស្រាវ​ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ

ទស្សនាទានរបស់ នីកូឡូ ម៉ាឃីយ៉ាវេលី ​(Niccolo Machiavelli) ស្តីពី វិធីគ្រប់គ្រងរដ្ឋ

ដោយ៖ លោក ប៉ាន់ វុត្ថា (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

របបមាតាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមខ្មែរ

ដោយ៖ លោក ឈុន​ ផាវ៉េង (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវស្រាវ​ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង

ទស្សនវិជ្ជា ៖ ធម្មជាតិ និង ទីតាំងរបស់វា នៅក្នុងសង្គម Philosophy: its Nature and place in Society​ (បន្តមកពីលេខមុន)

ដោយលោក ក្តាន់ ធុល (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវ ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ទស្សនវិជ្ជា ៖ ធម្មជាតិ និងទីតាំងរបស់វានៅក្នុងសង្គម

ទស្សនវិជ្ជា ៖ ធម្មជាតិនិងទីតាំងរបស់វានៅក្នុងសង្គម Philosophy: its Nature and place in

ទស្សនាទានរបស់សេដ្ឋវិទូសំខាន់ៗ

ទស្សនាទានរបស់សេដ្ឋវិទូសំខាន់ៗ ដោយលោក ប៉ាន់ វុត្ថា (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា) មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ឥរិយាបថនៃជនជាតិចិននៅកម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន

ឥរិយាបថនៃជនជាតិចិននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន The Attitude of Chinese in Cambodia in the

ផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា

ផ្នែកទស្សនវិជ្ជា និងសង្គមវិទ្យា