ទំព័រដើម » រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រង » ផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច

ប្រវត្តិនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភា ចន្លោះឆ្នាំ១៩៤០-២០០៣

ដោយ៖ ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត

យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជា ៖ ទ្រឹស្តី និង អនុវត្តន៍

ដោយ៖ ឆេង វណ្ណារិទ្ធ(បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច)

ប្រធានស្តីទីវិទ្យាសា្ថនមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងអត្ថបទ

តួនាទីនៃហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ដោយ៖ លោក សាន ចេង (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យសាស្ត្រសង្គម

ទ្រឹស្តីអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួន និង ទ្រឹស្តីឧត្តមភាពប្រៀបធៀបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យវិនិយោគនានា

ដោយ៖ លោក ឈឿន សាវន (បេក្ខជនបណ្ឌិត ផ្នែកទេសចរណ៍)

ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្រ្ដនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយ ទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជា

ដោយ៖ លោក ឆេង វណ្ណារិទ្ធ (បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច)

ប្រធានស្តីទីវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

គោលនយោបាយកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

គោលនយោបាយកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

 

ដោយលោក សាន ចេង បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង

វិស័យកសិកម្ម ៖ បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយ (ករណី ខេត្តប៉ៃលិន ឆ្នាំ២០១៦)

វិស័យកសិកម្ម ៖ បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយ (ករណី ខេត្តប៉ៃលិន ឆ្នាំ២០១៦

ផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច

ផ្នែកនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច