ទំព័រដើម » រចនាសម្ពន្ធគ្រប់គ្រង » ផ្នែកធម្មសាស្រ្តនិងចរិយាសាស្រ្ត

ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា និង បញ្ហាប្រឈម​

ដោយ៖ លោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

ប្រធានផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ

ពត៌មាន​លម្អិត »

ស្ថាប័ននីតិប្រតិបតិ្ត (១៩៩៣-២០១៨)

ដោយ៖ ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម

រដ្ឋបាលដែនដី​របស់​រដ្ឋ មាន​នៅថ្នាក់កណ្តាល​

ជំនឿក្នុងសង្គមខ្មែរ

ដោយ៖ លោក ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា)

មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង

បច្ចុប្បន្នភាព​នៃការលើក​កម្ពស់យេនឌ័រនៅកម្ពុជា

ដោយ៖ លោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍)

ប្រធានផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

តួនាទីវត្តអារាមក្នុងសង្គមខ្មែរ

តួនាទីវត្តអារាមក្នុងសង្គមខ្មែរ ដោយលោក ហែម ឡាច (បណ្ឌិតផ្នែកទស្សនវិជ្ជា) មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា

ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា

 

ដោយលោកស្រី ជា វណ្ណី (បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសិល្ប៍) និងជា

ផ្នែកធម្មសាស្រ្តនិងចរិយាសាស្រ្ត

ផ្នែកធម្មសាស្រ្ត និងចរិយាសាស្រ្ត