ប្រវត្តិសារៈមន្ទីរជាតិ »

20 June, 2019 // 0 Comments

ដោយ៖ លោក អាត ទៀង (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្ដនយោបាយ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ដ និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

ការបង្កើតខេត្តកោះកុង »

20 June, 2019 // 0 Comments

ដោយ៖ លោក សុង ស៊ីណា (បណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា)

មន្រ្តីស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង

បុរេប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា »

12 June, 2019 // 0 Comments

ដោយលោក សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ)

ប្រធានផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

​ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានវឌ្ឍនាការ បោះជំហានទៅមុខជានិច្ច​

ការផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាម៉េរិកមកឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៣ »

2 January, 2019 // 0 Comments

ការផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាម៉េរិកមកឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៣ ដោយលោក សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ), លោក សុង